آرشیف

2015-8-30

rmobin

رجل یـــــا رجال برجسته :

بنام خداوند گیتی و هستی !
موضوع "رجال برجسته" در افغانستان عنقریب است که به یک مصطلح علمی و ملی مبدل گردد که در آینده هم مانند پوهنتون تغییرش برای افراد نابرجسته تهدیدپذیر باشد. رجل برجسته که بطور جمع به آن "رجال برجسته" میگویند چند مدتیست که ذهن مرا به خود جلب کرده و خواستم که درین مورد و اندرباب این اشخاص چیزهایی بنویسم که مینویسم.
رجل برجسته را به انگلیسی (“VIP” Very Important Person)  میگویند که اگر عامیانه تر بیان شود به معنی "شخص بسیار مهم" به طور فردی و "اشخاص بسیار مهم" به طور جمعی گفته میشود. رجال برجسته باید کسانی باشند که در بین مردم عمومیت داشته و از حیثیت و احترام خاص برخوردار باشند ولی در افغانستان اما این اشخاص بخاطری رجال برجسته شدند که چند نفر محافظ و نگهبان به دنبال شان باشد که کسی آنها را هدف قرار ندهد و انتقام خویش را از ایشان نگیرد بخاطریکه مردم رنجدیده، ازینها واقعا رنج دیده اند.
اگر به صورت عموم صحبت شود برای رییس جمهور و ورزا و دیگر مقامات بلند پایه ی دولتی بنابر مقام که دارند رجال برجسته پیوند میخورد. ولی ازینکه در سطح ولایات این فرهنگ روبه نهادینه شدن است برای مردم محلی و اشخاص بی دفاع و بی سلاح کم و بیش سرگردانی های را به دنبال دارد. حتا درین مورد پولیس هم گهگاهی به قلت افراد مسلکی (پولیس مسلکی) مواجه میشود. گفته میشود که بعضی از محافظین رجال برجسته سر و پای سلاح را فرق نمیکنند و عده ی شان نیز شامل مکتب هستند که این کاری خوبی است و باید که درست تربیت شوند.
در آخر این را باید بگویم که رجل واژه ی عربی است که به زبان دری همان شخص و مرد میشود. وقتیکه رجال شد باز همه میدانیم که ما به جنجال میافتیم.
 
بامهر
غلام رسول مبین
غور، چغچران
08 سنبله 1394 هـ.ش.