آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

ربـــــــــــاينده كان ملت !

نماينده گى زملت وچه نماينده ى ملتى ؟
واى برحال اين ملت ، مايه شرم و خجلتى

شرو فساد، غصب وقاچاق وسيه روزى
پايه و اساس خانهء ملت وهم مفسددولتى

همش امتيازطلبى، كمكارى وطمطراق
غيابت ،سازش وسودجويي ، چه عدالتى

برنام دموكراسى، شده منتخب مردم
جابروظالم وزورمند ومزور، چه حماقتى

همه روزمصروف به دلالى و اخاذى
پى زراندوزى و رشوه و دريافت غنيمتى

برين همه سيه كارى و سازش ها
بازمدعى به هفت پشت امتيازوضمانتى

شرم وخجلت بادابرهمچو نماينده
كه چنين ميان تهى و هست دورزكفايتى

 

دبير٢٠١٤ هالند