آرشیف

2016-3-22

ف. بری

ربـاعـیــــات نوروزی

بهار دلکش و فرخنـــــده نوروز
مبارک باد وطندار بر تو امروز
قدامت دارد بیش ازسه هزارسال
نمای تازه گی و خــوشی افروز
 
مبارک باد عیــــد باستانی
نمود خرمی و زنـــده گانی
بهار تازه و طرف گلستان
زجنت بیشتر دارد نشانی
 
عید نوروز است رسم بس کهن
از زمـــان زرتشت دارد سخن
منطق بالنــــده گی و ارتقــــــا
است در مفهوم او ای هموطن
 
به نوروز خوش بزی ای خلق افغان
مبین بر نــــاروای یــــــاوه گویان
هوای خوشگــــوار و سبزه زاران
بود خــــود نعمتی از لطف یزدان
 
چه خوش باشد بهاران گل افشان
نشاط و خرمی و طرف بوستان
سرور و شادمانی عیــد نوروز
نباشد بر مــــراد شب پرستان
 
شدی یاوه ســـــرا ملا نیازی
ندارد این وطــــن بر تونیازی
همی دانی حرام فرخنده نوروز
به فتـوای حرام خواران تازی