آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

رباعیات

از گــــردش روزگــــاردربـــنـــد شـــــدم
وز جــور زمــان خــراب و الکـنـد شدم
خونابه خوران زدست این کهنه سپـهـر
آواره قــلـــه هـــای بـــایـــنــــد شــــــدم
 
بـخـتـم ز پـیــم بــه روزگـاری نــرســیــد
د سـتـم نـفـسی بـه زلــف یـاری نـرسـیـد
بـشـکـسـت دلـم زجــور بـیـــدادی چــرخ
درم بـه نـشــد وغـمـگـســـاری نـرسـیــد
 
در دامن عشق تـو شـکـستـم افــســوس
یـکــروز زبــنــد غــم نــرسـتـم افـسـوس
خــواسـتـم کـه بـنـای دوسـتـی تـازه کـنـم
یـکـبــاره زه دوسـتـان گـسسـتم افسوس
  
 ای تـازه جـوان بـبـیـن کـه مـن پیرشدم
درحـلـقــهء زلــف تـو بـه زنـجـیـر شـدم
تـرســم کـه مـلا مـتـم کـنــی روز وصـال
گــوئــی کــه بــرو برو زتــو سـیـر شـدم
 
 ای زاده  بـــــاغ ارغــــوانـــی نــرگــس
هـمــزاد وفـــا ومـهــربـــانــی نـــرگـــس
بــرخـیـز کـه لاله هـا هـمـگـی بـشگـفتند
تـاکـی تـوبـه خـواب سـرگـرانـی نـرگـس
 
الـهـــام وفـــا گـــرفــتـــم از مـکـتـب تـو
بـشـنـیـد دلـم حــدیــث عـشــق از لـب تـو
در مـذهــب هـنـــدوان حــریـقــم کـــردی
یـاراچــه بـود دریـن مـیـان مـذهـب تـو؟
 
دربـــزم بـهــار و ارغـــوان یــــادم کــن
درفـصــل شـکــوه مـهـرگـان یــادم کــن
آنوقت کـزین جـهـان  روم نـغـمـه ســرا
بـرگـیـرتـرانـــه ام بــخـــوان یــادم کــی
 
بـرخـیــز کــرشـمـه کـن بـه بــازار دلـم
بـنـشـیـن دمــی بـبـیـن تـو در کــار دلــم
هــر روز در دلـــم  بــرویـــت بـازاسـت
مـشـکــن  صـنـمــا ز جــور زنـــار دلـم
 
بـــــادا صـــنـمــا تــنــم فــــدای دهــنــت
مــدیــون کـــرشــمـــه ات نـثـارسـخـنت
چون باهـمه بـی کسی تـو یــادم کــردی
یــــارب نــــرســـد گـــزنـد بـرجان وتنت
 
دل بــرد ز مــن نـگــار دیـریـنـهء مـــن
تعبــیـر نـمـود خــواب دوشــیـنـهء مــن
افـســو کــه بـرنـگـشـت یــارم هــرگــز
ویرانه تـریـن دیــار شـد سـیـنـهء مــن
 
چــون بــاد سـحــر بـمـهـر پـیـمـود مـرا
درصـفــحـهء روزگــار بـگـشــود مـــرا
بشگفتم واز جـفـاش پـــژمـــرده شـــدم
این راز چـه بـود کـه دور نـنـمـود مــرا
 
بـازآ صــنــمــا کـه بـیـقــرار تــو شــدم
دلـبـسـتـهء زلــف تــــا بـــدا تـــو شــدم
یکبوسه دلـم ز تـو بـــه پـیـغـام گــرفـت
نـخـچـیـر مـلامـتـم شــکــار تــو شـــدم
 
جـــزمـهــر رخــت مــرا هــوای نــبــود
غـیــر از تـــوام هـیــچ آشــنــای نـبــود
گـردامــن وصـــل تــو طـلـبـگــار شــدم
خــود خــواسـتــه ای مـرا گـنـاهـی نبود
 
عـمــری بــه خـیــال روی تـوشـاد شـدم
فـارغ زفــغـان و شــور و فــریــاد شـدم
آنـــروز کــه بـنــدگـی تــــو بـگـــزیــــدم
از مـنــــت دو جــهـــــــان آزاد شـــــــدم
 
بـس خسته شدیم جمله زافسانهء جـنگ
زآواز مـهـیـب و وحـشـت تـوپ وتـفـنگ
زین بعد چـنیـن بخـوان چـرخ نـنـشـیـنیـم
کان لقمه زهـراسـت وبـسـی مایهء ننگ