X

آرشیف

رای، امــانــــت است

 

امانت دراصطلاح عبارت اسات ازمالی که به وسیله یکی ازطرف های عقد ویا به حکم قانون، نزد شخصی باشد. قانون گذاران کیفری از جرم خیانت درامانت چیزی ارایه نداده اند، اما حقوق دانان اسلامی با توجه به آیات و احادیث نبوی (ص) وبر اساس شریعت اسلامی خیانت در امانت راجرم پنداشته وطوریکه دراحادیث متعدد آمده است آنرا یکی ازصفات منافق شمرده اند. خیانت درامانت درگذشته های دور درجوامع بشری جرم انگاشته شده است .
دراسلام آیات وروایات زیادی وجود دارد که امت مسلمه را به رعایت امانت داری ودربر گرداندن امانت به مالک اصلی اش سفارش کرده است. قراآن کریم در آیه 58 سورهء نسامردم را به رسانیدند امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: درینآیه مبارکه خداوند امر به تحویل امانت به اهل آن نموده است یعنی به آنانیکه با تمام صداقت امانت را خیانت نکرده وعند المطالبه به صاحبش مسترد میدارند. 
امانت همان چیزیست که به اساس آن تمام مکلفیت های دنیا بردوش انسان گذاشته شده است. چنانچه خداوند (ج) در سورهء (الاحزاب/ آیه 72 ) می فرماید که « ما امانت را بر آسمانها، زمین وکوه ها پیش کردیم . گفتند ماعاجزهستیم واین امانت را برداشته نمی توانیم، اما انسان آن را برداشت …. آن امانت چیست ؟ آن امانت همانا دین، آئین ونظام خداوندیست که درزمین باید پیاده شود ».
بزرگترین چیزی که در روی زمین بدوش انسان گذاشته شد، همین امانت بود که خداون خود درقرآن کریم آن را ذکر کرده است . 
رسول کریم (ص) درحدیث مبارکی میگوید«کسی که امانت ندارد اوایمان ندارد» 
هم چنان خداوند کریم در سوره الانعام آیه 82 می فرماید « کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک وظلم خلط نساختند ایشان را امن است وایشان هدایت شده گان اند» 
دراین ایت می بینیم که امن را به ایمان ربط داده است وایمان را به امانت. این سه چیزبا هم طوری پیوست هستند که اگردرهرکدام آن خللی رخ دهد دیگری آنرا متأثر می سازد، مانند سه چیزی (امن، ایمان، امانت) که یکی بر دیگری تکیه داشته باشند هرکدام اش را که حرکت بدهید دیگرآن بر زمین می افتد. 
اکنون که درآستانه انتخابات و تعین زعیم ورهبر ملت برای آینده قرار داریم وهمه کمر بسته ایم تا دولت خوبی درآینده داشته باشیم تا آنها حاکمان خوب را برای خدمت گذاری به ملت ما انتخاب کنند، بنابرین به مطالب کوتاه آتی توجه شما خوانندگان محترم را جلب می نمایم که خالی از منفعت نیست.
باید دانست که رای هم مانند یک امانت است وباید به اهل آن سپرده شده تا درآن خیانت صورت نگیرد و دراین راستا به هیچ عمل طاغوتی مانند زر وزور تسلیم نشویم و طوریکه درآیه فوق خوانده شد آنرا به اهل آن بسپاریم. 
درقرآن مجید آمده است که: ای کسانیکه ایمان آورده اید، به پیمانهای خود وفا کنید این امربر میگردد به کسانیکه به عوض رای شما وعده های به شما کرده اند . دراینجا آنها مکلف ساخته میشوند تا به آنها وفا کنند و درغیرآن مرتکب خیانت بزرگ شده اند. 
استفاده از رای مردم ذریعه وعده های دروغین، غرض رسیدن به مقام وقدرت و بعدا وفا نکردن به آن اعتماد را ازبین برده و چنان عواقب بد دارد که سبب بی آبرویی در دنیا وآخرت میگردد. زیرا مهم ترین سرمایه یک جامعه، اعتماد متقابل افراد آن نسبت به یکدیگر است، اصولا آنچه جامعه را از صورت پراکندگی بیرون می آورد وهم چون رشته های زنجیر به هم پیوند میدهد، همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه ی فعالیت های هم آهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع می باشد. عهد و پیمان، تاکیدی برحفظ این همبستکی واعتماد متقابل است . 
رسول خدا (ص) ازهمه مردمان درپابندی به عهد وپیمان و وفاداری، جدی تر وبرتربودند و هرگزخلاف قرار وپیمان وآنچه لازمه وفاداری است، عمل نکردند. ازجانب دیگر رای درحق نامزد، به منزله شهادت است، وقتی رای دهنده به کسی رای میدهد درحقیقت به لیاقت و شجاعت نامزد مورد نظر خود رای میدهد که به عقیده رای دهنده نسبت به سایرنامزدان در حوزه ی انتخاباتی ارجحیت دارد وبه این کار خود بالای آن شهادت میدهد ازاین خاطر باید متوجه بود که این شهادت مانند شهادت دروغ نباشد. 
ازنظر شرع معنی دیگر رای دادن، وکالت است رای دهنده نامزد را به عنوان نماینده و وکیل خود انتخاب می کند، اگراین وکالت متعلق به حق شخص معینی باشد، ضرر یا نفع آن به همان شخص معین برمیگردد ومسول هم خودش می باشد. اما وکالت درین جا به اوج اهمیت خود میرشد، زیرا که این وکالت مربوط به حقوقی است که احاد ملت در آن شریک هستند و اگربه غیرمستحق وغیرصلح رای بدهد گناه زیرپای گذاشتن حقوق تمام ملت برذمه اش خواهد بود. 
خلاصه رای ما به سه صورت مورد استفاده قرارمی گیرد:
1- امانت 
2- شهادت 
3- وکالت
درعین زمان رای دهی و رای گیری عبارت ازیک قرارداد اجتماعی است که دربین رای دهنده ورای گیرنده برقرارمیگردد. هردو جانب به اجرای مکلفیت های خویش در قبال میثاق اعتماد وباور مکلف اند. زیرا کسی که رای مردم را از طریق انتخاب بدست می آورد بر وی لازم است تا آنرا امانت پنداشته درحفظ ونگهداری این امانت بکوشد وکوشش درین راه خدمت متوازن، درست وعادلانه برای خلق خدا می باشد تادرسایه نظام عدل وداد بدون ترس وهراس زندگی نماید. 
درحقوق مشترکه درهرسه صورت همان گونه که رای به شخص اصلح موجب اجرعظیم است ونتایج خوب به همراه دارد که حتما به وی میرسد، همین طور رای دادن به فرد غیرمستحق وغیر اصلح به عنوان شهادت دروغ و سفارش نا درست در نامه اعمالش نوشته میشود ودر روز قیامت از وی حساب می گیرند. 
حال برملت مسلمان کشورضروراست تا با درنظرداشت مراتب که درفوق ذکرشد تصمیم عادلانه ومنطقی بگیرند وزعیم برای مملکت برگزینند تا مسولیت پذیر، خدا جو، با انصاف وجوابگودرمقابل ملت ونمایندگان ملت درآینده باشد. نباید فراموش گردد که در صورت عدم رعایت موارد فوق نزد خدا، رسول و مردم بیچاره و زحمت کش سر زمین که سالها درغم وخون تپیده و بر وی انواع گوناگون مظالم رواداشته شده همه هست و بودش به غارت برده شده ومنحیث یک ملت زشت، قانون ناشناس، غاصب، و بی بن وبار معرفی شده است همه وظیفه داریم تا آبروی این ملت شهید پرور را دوباره احیا نمایم . اصلا باید بکوشیم تا رای خویش را برای کسی تقدیم نمایم که لا اقل به قول وعهد، پیمانها ومیثاق ها وقرار داد اجتماعی که بین ملت وزعیم بسته میگردد مطابق اصول دین وسنت نبوی به آن پا بندباشد.
 
 
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.