آرشیف

2022-2-6

رفعت حسینی

راه یکسویه

 

امروز برای مرگ

              می نویسم شعری

ز آسیمه سری وخستگی

                         سخن رفته دران

وزروزوشبانِ بی همنفسی.

*

*

دراول شعر

از فراوانی اندوه حکایت می آید

ودرقسمت بعدی

                ازدوری تو.

*

*

این شعر

       به یک تلاش همریشه ست

شعری که نه قدرتست نی آزادی

شعری که نمایانگر ویرانیست .

*

*

دربین سطور این شعر

تفسیردقیق راه یکسویهء من

                       اسیرچشمت بودن

                                 برای مرگ است.

.

۲۰۲۲ مسیحی

جرمنی

…..

..

.