X

آرشیف

راه های بیرون رفت از بحران در کشور های که بحران دامنگیر شان گردیده است:

جهت بیرون رفت کشور های فرورفته به بحران ، جهت بیرون رفت از وضعیت ایجاب مینماید:
ü    دولت مقتدر باداشتن یک لیدرشیپ واحد.
ü    تامین وحدت ملی.
ü    حکومت داری موثر.
ü    امينت و مبارزه با ياغی گری.
ü    نقش قانون وحاکمیت قانون.
ü     مبارزه با مواد مخدر.
ü     مبارزه بافساداداری.
ü    مبارزه علیه اقتصاد لجام گسیخته.
ü    مبارزه علیه بیکاری.
ü    فراهم ساختن زمینه های آشتی ملی .
ü    تحکیم روابط دوستانه با کشورهای همسایه ,منطقه وجهان.
ü    حل مشکلات بین کشورهای همسایه ازمجرا های حقوقی  .
ü    فراهم ساختن زمینه خوب آزادی بیان و مطبوعات .
ü    انکشاف متوازن .
ü    ایجاد معارف با کیفیت ومتوازن.
ü    ایجاد زمینه های کاری مناسب .
ü    حمایت از قانونونیت ، مصونیت وعدالت .
وغیره مطالب دیگر که در کشورها بحران زا گردیده است . 
مطالب فوق الذکر به این معنی نیست که درراستای هرکدام کار صورت نگرفته . بلکه گرفته ،اما کند کار در موارد باعث ایجاد بحران ها گردیده ودر راستای از بین بردن آن با قاطعیت وجدیت تمام باید مبارزه نمود. بی تفاوتی در برابر بحران ،بحران جدیدی را ایجاد مینماید. راه بیرون رفت از بحران بحران را اولویت بندی نمود در راه حل آن با قاطعیت اقدام گردد.
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.