آرشیف

2014-12-25

علاوالدین جلالی

راه منار جام در آستانه مسدود شدن

 

خبر به رویت تصویر

  
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
سرک دره بیدان که روز ده ها موتر ازآن عبور میکن
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
شاهرایکه هرکاندید شورای ملی وشورای ولایتی وعده ترمیم و اسفارت آن را به مردم این دیار داده بودند
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور
این ساحه شاید بزودی مانند دیگر ساحات به اثر باران کوچ نماید
 
راه منار جام در آستانه مسدود شدن، عکس های علاوالدین جلالی از ولایت غور