آرشیف

2016-7-5

گل رحمان فراز

راه ابریشم و انقلاب فکر در عصر روشنگری!

 

راه ابریشم و انقلاب فکر در عصر روشنگری!

دست به دست هم داده ایم تا تحولی را در راستای اطلاع رسانی بی طرف، متوازن، سرتاسری، مفید، مؤثر، انسان ساز، دقیق و تازه در ساحات ایجاد نماییم که تمرکز رسانه ها و نشریه های دیگر در امر اطلاع رسانی کمرنگ بوده است و نتوانستند به نحوی قابل قبول و قابل ملاحظه اطلاع رسانی و پخش اطلاعات نمایند.
راه ابریشم بانی انقلاب فکر و بیدار سازی اندیشه هاست که در میدان مبارزات رسانه یی افغانستان تازه بصورت مستحکم گام نهاده است و در طرح ریزی های قبل از انجام فعالیت اش همه ابعاد اطلاع رسانی، پخش، نشر و گزینش مطالب نظر به ذوق حامیان و طرفداران را سنجیده است که با نشر، چاپ و پخش دو شماره اول امتحانی اش مطابق به برنامه از قبل طرح ریزی شده اش کاملاً موفق بوده است.
در نخستین گام ها، راه ابریشم روزنه فعالیت هایش را در دنیای بر فراز و فرود رسانه یی در قالب هفته نامه آغاز کرده است که با این نشرات اش به فکر انعکاس مطالب؛ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، معلوماتی، و اقتصادی می باشد که موارد فوق با ظرافت و مهارت کامل به شیوه تحقیقی، تحلیلی و انتقادی در آمده اند.
در هفته نامه راه ابریشم سراسر متفکرین و بزرگان علم قلم می زنند و هدف اصلی شان بازتاب زندگی عقب مانده هم دیاران شان برای دیگران و انعکاس روند زندگی، طرز تفکر و اصول اجتماعی زیستن افراد دیگر برای دهکده نشینان است. راه ابریشم به تعصب خط بطلان می کشد و اطلاع رسانی تازه، دقیق و بی طرف را محور اصلی و قابل تمرکز فعالیت های اولیه خویش می داند. 
اعضای نشریه راه ابریشم در بطن اجتماع پرورده شده اند که دقیقاً راه ابریشم می خواهد در همان نقاط آغاز فعالیت کند که بدون شک معلومات کلی، و برداشت کافی ایشان از درد و رنج مردم و محل های فعالیت این نشریه بیشتر و خوبتر می تواند به جذابیت پخش و نشر خبر های مرتبط به خوانندگان و بر آمده از دامنه ی مشکلات مردم بیفزاید. 
 راه ابریشم به نشرات هفته وار اش نوید برای سمع مشکلات و امید برای دید وضع نا مطلوب زندگی مردم فراموش شده در نزد سران حکومت و مسئولین مرکزی خواهد بود و اعضای راه ابریشم خود را در اجرای مسئولیت فوق متعهد می داند که بدون تردید در این عرصه غفلت نخواهد کرد.
از کلیه مخاطبان مطالب مان در هفته نامه راه ابریشم می خواهیم تا به اطلاع رسانی دقیق، بی طرف، تازه و مؤثر مان اعتماد نموده، اطمینان کرده و باورمند باشند. باورمندی ایشان برای ما انرژی فعالیت و گنجاندن مطالب با ارزش تر را می دهد، از اعتماد شان انگیزه می گیریم و اطمینان شان موجب شارژ کردن ذهنیه مان برای درست قلم زدن و اطلاع رسانی کردن است. به امید اینکه بتوانیم همانند اینکه جای در قلب فعالیت های رسانه یی افغانستان پیدا کرده ایم، به قلوب مخاطبان خبر ها و مطالب مان نیز دریابیم و بتوانیم اذهان مردم مان را از فقر نادانی، کم دانی و بی اطلاعی دور سازیم.

با مهر
گل رحمان فراز