آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

راه ابریشم “ایپک ایولی”

 

به مناسبت شش سالگی برنامه ی "راه ابریشم "که به همت والای فوزیه ارال "حبیبی"که کارش به جلو می تازد و تلویزیون شنیدنی و تصویری "نور"شعر آتی سروده شد.

 

میهنم فارغ شود روزی ز جنگ کـفر و دین
رشک دوران بینمش حتمی به پهنای زمین

بلــبــل طبــعم نشیــند در گلــستان غــریــب
بــر دو گوش مرغ دل خواند نوای دلنشین

باز خــواهد شد گـره ، از مشکل دیــرینه ام
"راه ابریشم" شود همـــوار در شرق گزین

آفتاب شــرق مــی تابــد به فــرق کشــورم
مانــع راهم شــود بیهــوده آخـوند حــزین

از جــنوب ار دشمــن دیرینه گـردد سد باب
ره نخــواهــد بــرد این دیــوانه با پای گلین

با دو طرز دید یک همسایه با ما دشمن است
کــور میگــردد بدید مــردمم چــشم دوبین

زنــده گــردد راه آبــایــی اگــر بار دیــگــر
از فــراز عــرش مــی آیــد نــوای آفــرین

می درد خــورشید روشن ابر تاریک محیط
خــواهمــت ای ســر زمینم جنت خـلد برین

چــرخ گــاهی مینهد پای غریبــان بـر رکاب
رخـش گردون می نشاند هر گدا بالای زین

خــواهمـت "فوزیه" نامـت ثبت اوراق زمان
مــی بــری "ارال" از باغ تمـنا انــگبــین

راست می گویم که وقتی قدرت دور از خیال
می کــشد دست تــوانــای وطــن از آستین

خواهی دامانش رها از چنگ دزد روز گـار
بایــدت بـر فــرق دزدان بــرد مـشت آهنین

شست و شوی برگ گل"فرخاری" آرد بر مشام
با ســرشک شعــر تــر مشکی ززلـف یاسمین

 

مولانا کبیر فرخاری
ونکوور کانادا