آرشیف

2016-1-25

afrotan

راهبه های خون و جنایت در افغانستان!

هما جان سلطانی به ظاهر وکیل مردم ستمدیده غزنی ما هم ازهمان بیماران روانی است که به هر قیمتی  همچون ویروس زندگی میکند و از دیر بدینسو ویروس شهرت خواهی کاذب را درشریانهای وجدان اش جاگزین ساخته است. میگویند که مایه پایداری هر جامعه ،  حیات فکری و تمدنی آن است ، بنأ اگر هرجامعه ای درمسیر تکاملی اش به این دست آورد بزرگ دست نیابد بدون شک از زندگی و حیات راستین در تاریخ بشری  بهره مند نخواهند بود. بنابر حکم آنچه که به اختصار یاد شد ، باید تمامی آگاهان و روشنگران جامعه که بر میراث پیامبران تاریخ  نشسته اند بکوشند تا در راستای ایجاد زمینه ها ی فکری وفرهنگی حیات بشربکوشند. اما مرغ هما جان سلطانی یک پا دارد !! وویروس بیماریی روانی اسکیزوفرنی وی را نه میگذارد تا بحیث یک بیمار روانی نورمال در اندام جامعه افغان زندگی نماید. وقتی ازاصول ابتدائی اسلام آگاهی ندارد و کلیمه " انشأ الله " را " امشالله " می نویسد و میخواند

ادامه مطلب در اینجا