آرشیف

2014-12-27

mhadad

راز گــــــــــردون

ای که یادت خامۀ شعرم شده
شعرمن در بین خامه گُم شده

بیش ازین دوری مکن نا مهربان
چون دلم درهجر تومغموم شده

آن تبسم های تو آید به یاد
خنده های قهقه ات موهوم شده

گاه ،گاه یادم نما، ای نازنین
یاد من درذهن تو معدوم شده

روزگاری خادمی کردم ترا
خادمش مغضوب آن مخدوم شده

من کنون در برزخی افتاده ام
دوزخ وجنت به من معلوم شده

آ مرا ، از آتشِ دوزخ رهان
روح من ازدود آن مسموم شده

گوشه یی ازباغ خود جایم بده
راز گردون گر بتو مفهوم شده

مسعود حداد
5 اگست 2014