آرشیف

2018-11-25

دکـتـر بصـیر کامجو

راز پنهانی و رمز پیدایی پروژه طالبا

در تاریخ کشورما هیچ گاه نیروی رزمی ومسلح مخالف دولت وجود نداشته که بتواند در نبرد ومقاومت خود مقابل قدرت رزمی دولتی بمدت بیست وچهارسال بجنگد وایستادگی کند. اما اکنون ما می بینیم که نیروهای دهشت افکن وآدمکش پشتون افغان زیر نام طالبان بمدت بیست وچهارسال است که در سرزمین خورشید به عمر بی مقدار خود ادامه می دهند وجنایت می آفرینند. دراین نوشته تلاش براین است که راز پنهانی و رمز پیدایی پروژه وحشت و دهشت طالبان و استمرار این پروژه جنایت پیشه را برملا سازیم.

طالبان کی اند:
 ــ نیروهای اهریمن رزمی طالب همه پشتون تبارافغان اند ، بکدام اندیشه واعتقا د ، وابستگی ندارند . نه خدا را می شناسند ، و نه از دانش خدا شناسی و اعتقادات دینی خبری دارند و نه از کرامت انسان وانسانیت. از رهبر ایشان که مال محمد عمر پشتون بود تا افراد رده های پائین تفنگ بدست ایشان همه بیسواد نا آگاه و چشم بسته از زندگی انسانی بوده وهستندرهبران دولتی ای که از پروژه طالبان پشتیبانی می نمایند وخود را پیوسته در رسانه ها جز این گروه می خوانند مانند حامد کرزی واشرف غنی احمدزی ودیگران ، اینها نیز همه از درک کرامت ونجابت انسانی بی بهره اند . و به زندگی فرهمند و همزیستی مسالمت آمیزمردم و جامعه انسانی، صلح و امنیت باوری ندارند

ادامه مطلب در اینجا