آرشیف

2015-5-17

محمد عالم افتخار

راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست