آرشیف

2015-1-8

njehanzib

راز ریـــاضیکی قــــرآن شــریــــف
بزرگترین مژده برای تمام ادیان دنیا: پس از 1400 سال راز نهفته قرآن شریف آشکار شد ، این کتاب مقدس شواهدی عینی دربردارد که ثابت میکند این پیام خداست ، کتاب است باترکیب ریاضی مافوق توانائی انسان ، لغات ،عدم وجود یاتغیر عمدی بعضی حروف دربعضی لغات وبسیاری ازعوامل دیگر قرآن به غیر از محتویاتش ،همگی دارای ترکیبی خاص هستند. سیستم ریاضی قرآن دوجنبه مهم دارد «1» انشاء ریاضی«2»ساختمان ریاضی قرآن ، ساختمان ریاضی قرآن که شامل شماره سوره ها وآیات است بخاطر این کد ریاضی جامع ،کوچکترین تغیر درمتن یاساختمان ترکیبی قرآن بلافاصله آشکار میشود ، به ساده گی قابل درک است وغیر قابل تقلید برای اولین بار در تاریخ ،ماکتابی داریم با اثبات نویسنده گی الهی ترکیب ریاضی ماوراء انسانی ، خواننده گان این کتاب میتوانند به آسانی معجزه ریاضی قرآن را بررسی کنند کلیمه خدا در سراسر قرآن باخط وحروف بزرگ وپررنگ نوشته است ، درگوشه سمت چپ پائین هرصفحه مجموع تعداد دفعاتی که کلیمه خدا ذکر از ابتداء قرآن تاآن صفحه تکرار شده است شماره نوشته شده درگوشه سمت راست پائین صفحه مجموع شماره آیاتی است که کلیمه خدا در آنها تکرار شده است آخرین صفحه کتاب یعنی (604)جمع کل تعداد تکرار کلیمه خدا را درقرآن نشان میدهد ،که «118123»این عدد هم بر(19) قابل قسمت یاتقسیم،است=(118123/196217). عدد 19 مخرج مشترک سراسر سیستم ریاضیکی قرآن است ، این پدیده به تنهای اثبات غیر قابل تقلیدی است که نشان میدهد قرآن پیغام خداست به دنیا هیچ بشری نمی نمی توانسته حساب 2698تکرار کلیمه «خدا»وتعداد شماره آیاتی را که کلیمه خدا در آنها تکرار شده است داشته باشد ،این پدیده خصوصاً غیر ممکن است وقتیکه درنظر داشته باشیم :
1- که قرآن درزمان جهالت ونادانی آشکار شد .
2- سوره ها وآیات وحی شده از نظر زمان ومکان وحی باهم فاصله بسیاری داشتند. ترتیبی که سوره ها وآیات درابتداء فرستاده شده بکلی اآخرین ترتیب قرار گرفتن شان ضمیمه (23)فرق داشت .اماسیستم ریاضیکی قرآن تنها به کلیمه «خدا» محدود نیست ، بلکه بسیار گسترده وپیچیده وکاملاً جامع است ، حقایق ساده خود قرآن ،کد ریاضی قرآن از بسیار ساده تا بسیار مشکل تغیر میکند ، حقایق ساده مشاهداتی است ، که بدون هیچ وسائلی میتوان آنهارا بررسی کرد ، حقایق پیچیده به کمک ماشین حساب یاکمپیوتر قابل رویت است ،بررسی حقایق زیر به هیچ وسیله احتیاج ندارد اما خواهشمنداست بخاطر داشته باشید که همه اینها به متن عربی اصلی اشاره دارد .
1- اولین آیة (1:1) معروف به بسم الله شامل ……(19)حرف است .
2- قرآن شریف دارای (114)سورةاست که میشود ……..(9*6).
3- بسم الله (114)مرتبه تکرار شده است باوجود غیبت مرموز آن درسورة(9) درسورة(27)دوبار تکرار شده است .
4- از غیبت بسم الله درسورة 9 تابسم الله اضافی درسورة 27 دقیقآ …… (19)سوره است .
5- این مجموع 342 همچنین مساوی است بامجموع کلیمات بین دوبسم الله سوره 27 و 342=……19*18 .
6- اولین آیات معروفی که اول وحی شد (96:1-5) شامل ……19 کلیمه است .
7- این اولین وحی (10)کلیمه ای دارای 76 حرف است ……19*4 .
8- سورة 96 که از نظر ترتیب زمانی اولین سوره است دارای ….. 19آیة است .
9- این اولین سورة از نظر ترتیب زمانی از آخر قرآن …. 19 همین است .
10- سورة 96 شامل (304)حرف عربی است و(304)میشود ….. 19*16= 304.
11- آخرین سورة فرستاده شده سورة "110" شامل ……19کلیمه است .
12- اولین آیة از آخرین سورة وحی شده "110:1"شامل ….19حرف است .
13- چهارده حرف مختلف عربی "14"قرآنی مختلف مانند (ا- ل – م) از 2:1 را تشکیل میدهند که در ابتدائی 29 سورة قرار دارند . مجموع این تعداد میشود (29+14+14=57).
14- بین اولین سورة پاراف دار "2" وآخرین سورة پاراف دار (68) ، (38) سورة بودن پارف وجود دارد …19*38.
15- مجموع 29 سورة که پارافهای قرآن درآنها آمده است میشود :
822=+50+68……2+3+7 + و14+822(14مجموع پارفها)میشود 836 یا 19*44 .
16- بین اولین وآخرین سورة های پاراف دار …. 19 مجموعه پاراف دار وبدون پاراف وجود دارد .
17- 30 عدد مختلف درقرآن تکرار شده است 11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.12.80.70.60.50.40.30.20.19.99.100.200.300.1000.2000.3000.5000.50000.100000 مجموع این اعداد میشود "162146"که میشود …19 *7534

ترتیب کننده : محمد ناصر جهانزیب محصل دیپارتمنت ادبیات زبان انگلیسی