آرشیف

2014-12-28

نجیب بهروش

راحت آوردن به مـــردم، کارهردانشوراست

خسته رایک لحظه راحت بهترازکان زراست                                              
راحت آوردن به مردم کارهردانشوراست 
 
گر  توانایی   بیا   ،  بر ناتوان  خرده   مگیر                                              
  دستگیری کن کسی را کونزار و ابتراست
 
    چون  نباشد هیچ   زخمی  بدتر از زخم زبان                                                      
 لب فروبستن  زحرف نیشدار اولی تراست
 
میشود آخر پشیمان   شخص  ناسنجیده گوی                                               
با تأمل  هرسخن  سنجیده  گفتن  بهتراست
 
میتوان   آزرد    دلها را    به  آسانی    ولی                                                
خاطری را شاد کردن از همه مشکلتراست 
 
روی صحبت به که باشدجانب خیروصلاح                                    
فتنه جو در هردوعالم  روسیاه واحقراست 
 
هرکی را گفتار و کردارش  بود  در انطباق                                
یاد وی  دایم  گرامی  قدر  او  افزونتراست                                 
 
 
 
نجیب "بهروش"
ونکوور_کانادا