آرشیف

2017-5-29

راجع به گلبدين

گلبدین سیاه ترین و وحشی ترین چهره در تاریخ سیاسی کشور ما میباشد . بهرصورت او دیگر به زباله دان تاریخ سپرده شده نباید با صحبت در مورد این دشمن درجه یک مردم وکشور مان وقت خود را ضایع سازیم اگرچه از جنایات ومظالم بی حد و اندازه او باید یاداوری شود تا نسل های اینده نیز او را بشناسند,
.کمی خجالت بکش  گلبدين 
برو دنبال شغل اصلی‌ ‌ات …..
راکت پراگنی‌هایت ٔبر سر مردم کابل یادت رفته اگر یاد تو رفته است . یاد مردم بی‌ دفاع کابل نرفته است که عزیزان خود را ازدست داده اند . تو قاتل مردم بی دفاع باید  آویزان شوی . تا مردم داغدار که هرکدام چندین عزیزی را از دست داده اند . اگر.. اگر ترا ببخشند
برتو می زیبد اگر لاف لپ و جپ میزنی
هر قدر از طول و عرض خویشتن گپ میزنی
اینکه در وقت ضرورت خویش را خپ میزنی
یاکه خود را از کنار راستی چپ میزنی
نوع دیگر گویی ابراز مهارت میکنی
گلبدین خان آفرینت خوب خدمت میکنی
یک درخت از فیر راکت های تو استاده نیست
نیست دیوارو دری کز دست توافتاده نیست
غیر ویرانی زخیرات سرت آباده نیست
گرچه ویران کردن یک شهر کار ساده نیست
تو مگر این کار را در نیم ساعت میکنی
گلبدین خان آفرینت خوب خدمت میکنی
چور و غارت را کمال کامرانی گفته ای
قتل و وحشت را نشان قهرمانی گفته ای
ننگ و ذلت را نمود زندگانی گفته ای
عقل و منطق را دلیل ناتوانی گفته ای
وقت خود را صرف انواع نصیحت میکنی
گلبدین خان آفرینت خوب خدمت میکنی

با حرمت صفي الله "نوري"