آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

راجع بـــه کتاب محترم احمد سعیدی

 

بسمه تعا لی
بنده حقیر محمد رسول عزیزی ساکن قریه باغنو ولسوالی تیوره ولایت غور میخواهم توسط نامه هذا تشکرات عمیق ووطن دوستانه خود را خدمت محترم احمد خان سعیدی که کتاب خوبی را نوشته اند ومحترم عبدالقدیر اعلم ونظام الدین وحدت تقدیم نمایم علاوتا منحیث شاگرد میرزا غلام حیدر خان وحاجی علاوالدین ومیرزا عبدالرحمن خان وسناتور صاحب محمد حسین وغیره ده ها نفر مامورین صادق مسلمان واقعی ولایت غور تقدیم دارم وگیله از جوانان بادرد وبا احساس این ولایت عقب مانده وبدون همه حقوق ملیتی داشته باشم جوانان عزیز تفصیلات نظریات شما منحیث اولاد غوری شما قابل قدر است ای کاش فعلا از احوال محیط خود واجراات دولت فاسد وتعداد معتادین اناث وذکور وغیره بی داد گری های دولتی اطلاع میداشتید باید کتابهای نوشته میکردید که اقوام پدر ومادر قوم وخویش ومردم مظلوم غور خصوصآ ولسوالی تیوره چه حال دارند تلیفون همرای که دست آورد عمده این معامله گران جهانی میباشد نداریم از آزادی بیان ودست رسی به اطلاعات دست جمعی بی بهره مانده ایم لب های دریای چهاردر وتفریح گاه های تیوره را معتادین مواد مخدر گرفته کشت تریاک به سر میز دولتی ها رسیده باز هم از محو مواد مخدر در 34 ولایت افغانستان بحث میشود از امریکا وجامعه جهانی معامله گران جهانی دالر میخواهند وبس ای کاش واقیعت واجرات جامعه جهانی را نمیدانستیم تروریستان جهانی بداخل فرقه عسکری دولت پاکستان بودند وسردسته آنها کشته شد باز هم بنام کمک جامعه جهانی به مملکت ومردم مظلوم وبی چاره افغانستان بنام سران جهاد کمک های فرستاده میشود وجیب های این مسلکی ها پر نمیشود به هرحال مردم غور باید متوجه سیاست که بنام جهاد مقدس مردم مسلمان وبا همت غور بمیان آمده معامله گران جهانی سو استفاده میکنند باشند وکتابهای زیاد بنویسند از اهلیت ولیاقت فرزندان غوری ها ثبت تاریخ نمایند سیاست جهانی واین تحصیل یافته گان دولت پاکستان که مکاتب را سوختاندند وتنظیمات 8 گانه را به پا کردند تا اینکه بمطلب اصلی خود رسیده موضوع انتحار وانفجار شروع شده دروازه مکاتب مسدود شده بنام ملا وطالب سر راه ها را گرفته آدم میکشند در حالیکه این دوکلیمه نزد ما خیلی مقدس بوده وهمه مسایل توسط جامعه جهانی وهمسایه های مردم با غیرت افغان صورت میگیرد بازهم تاکید میکنم عده انگشت شماریکه باقیمانده اید خود را از احوال واقعی مردم غور وعمل کرد تفنگ داران در محیط غور با خبر ساخته بمساجد از خداوند طالب کمک شوید وذریعه قلم افکار وتوانائی های خودرا نسبت به ظلم وبی عدالتی بی قانونی وستم که به ملت مظلوم غور صورت میگیرد ثبت تاریخ جهان نمائید البته خوب میدانید که مسلمان باید فاسد وکاذب نباشد در حالیکه طور عادی از زبان خود معامله گران میشنوید که یکدیگر خود را سه قوه دولت اسلامی فاسد وکاذب میگویند وملت هم در چهار گوشه این وطن به چشم خود می بیند که فلان کار کن دولت کراچی دستی نداشت فعلا به سطع محیط صاحب همه چیز است بهر صورت چون از اطلاعات دست جمعی .صحت وسواد اولاد ما بی بهره مانده عقده دل خود را بذات پاک خداوند محول میکنم 45 سال خدمت نمودم خصوصآ در بخش زراعت محیط زیست خوشبختانه شریک معامله نبودم معاش اصلی تقاعدی را که مبلغ 7420 افغانی میشود گرفته نتوانستم به بازار سه نیم ملیونی زنده گی میکنم نان خشک وکچالو ندارم .

بااحترم محمد رسول عزیزی مامور شناخته شده شما