آرشیف

2015-1-25

بهمن يوسفي

رابطه بـــــــــــا شیطان

خوش بود چوکی ریاست ای عزیزان داشتن 
یا که با لاتر حضــــــوری با وزیران داشتن

مشکلات کوچکی چون گشنگی مردمــــــان 
می شود حل با حواله سوی یزدان داشتــــــن

غصهء بی خانگی ها چیست پیش یک رییس
چون که ایشان هر یکی آپار تما نان داشتــــن

هیچ کس راغم نباید خوردکه عالم رفتنی است
پس نباید مردمان خود را پـــــــــریشان داشتن

یک نفر بیکار کی بینی عــــــــــزیزم در وطن
گر همه خود را پی قــــــــاچاق و دزدان داشتن

تا رییسان و وزیــــــــران و مـــــــدیر و والیان
هر یکی باید به زعم خویش دوران داشتـــــــــن

رسم شان بالا تر است از عالم انسان و جـــــــن
خویش حتماَ رابطه با شخص شیطــــــان داشتن