آرشیف

2015-10-12

عصمت الله راغب

رابرت گیتس از جنایات کرزی پرده برداشت!

 با افزایش روز افزون نسل کشی و به غارت  بردن مال ومنال مردم، تجاوز برناموس بی دفاع  انام شمال شرق، سرانجام با گذشت هر روز جنایات بزرگتری افشاء می شود ومردم به حقایق  ناگفته ی دست می آبند.
روز نامه ماندگار به نقل از کتاب خاطرات آقای رابرت گیتس وزیر دفاع پشین ایالات متحده امریکا آورده است که آقای گیتس در آن  چنین نوشته است:" روزی آقای کرزی در دور دوم حکومتش مرا در ارگ کابل به حضور خود در یک جلسه محرمانه خواست و نگرانی خود را از وضع دوام حکومتش با این الفاظ بیان داشت؛ که بزرگترین نگرانی من از جبهه شمال است نه از طالبان وبرای نابودی سران جهادی و تضعیف آنها در شمال، از من کمک خواست وتاکید داشت که من تنها از جبهه شمال در دوام حکومت خود نگرانم نه از طالبان.
آقای  گیتس در ادامه همین مضمون در کتاب خود از جابجای طالبان در شمال وشمال شرق افغانستان  نیز سخن گفته؛ می گوید که بحرانی ساختن اوضاع  شمال شرق، یکی از برنامه های پلان شده آقای کرزی بوده که این برنامه فتنه انگیز را نیز در دور دوم حکومتش روی دست گرفت واین برنامه اکنون مطابق به خواست های شوم آن دارد منصه عملی پیدا می کند.
این مقام بلند پایه امریکا که در رهبری نیروهای امریکایی درافغانستان نقش بسزای داشته و یکی از نزدیکان و همراز های آقای کرزی بحساب می آمد؛ جابجایی طالبان را از اینجا شروع می کند که آقای کرزی برای اولین بار طرح وتطبیق این نقشه را با همکاری انگلستان توأم با یک نهاد کمک کننده مواد غذایی از پاکستان آغاز کرد وبه بهانه های مختلف بخصوص  زیر نام عودت مهاجرین از پاکستان، طالبان را در مناطق شمال شرق اخصاً دندغوری، کیله گی…. جابجا ساخت وبعداً این برنامه را در ولایات قندوز مخصوصا در چهاردره ودشت ارچی گسترش بخشید.
آقای گیتس برای صحت بخشیدن سخن خویش توجه خواننده ها را به همان روزهای آغازینی جلب می کند که آقای کرزی تازه برای برادران ناراضی خویش از ملکیت های مردم بی بضاعت شمالی اسکان داده بود ودر آغاز تطبیق این  پروژه  همین مردم مهاجر با مردمان بومی پلخمری در گیر شدند وآقای کرزی هیئت را در آن ولایت اعزام کرد وموضوع را به نفع عودت کننده گان که همه ی شان تحت یک پروژه جابجا شده بودند خاموش ساخت. گفته می شود تخم های بذر شده کرزی تازه مطابق به میلش ثمر نفاق داد و آهسته آهسته از آن به نفع خود وهمفکرانش سود می برد.