آرشیف

2014-10-22

afrotan

رئیس احمدزی با باور های مجعول و مجهولش !

         
   چه بوده است آن حکایت ؟        

پیوسته به گذشته قسمت چهل ویکم  :                                                
 

به عنوان یک انسان، غم انگیز است که دوستی نداشته باشی؛ … اما به عنوان یک انقلابی غم انگیزتر است که دشمنی نداشته باشی ، چون برای یک انقلابی نداشتن دشمن به معنی محافظه کار شدن و سازش است!
 
                                 ارنستو چه گوارا
 

 
در گرماگرم دروغسازی ها و شایعه پراگنی ها و تهمت زنی ها و تحریف های پنهان و آشکار که هدف اش بدنام کردن اندیشه های انسانی و آزادی بخش اسلام در تاریخ جوامع بشر است  ودرعین حال با تسبیحِ تزور وریأ نهضت های بیداری و آزادی طلبی را ریشه کن میسازند . ناگهان چشم ام بر ویدیوکلیپی افتید که پس از چند دهه  درد و انتظار، حکایت از گفتگوی رادیو تلویزیون جهانی BBC با خانم رولا غنی  Ms,Rula Ghaniبانوی اول افغانستان که تازه درحرم سرای ارگ جابجاشده بود مینمود ، باخود گفتم که بالاخیره با این جابجائی پس از سالها درد و آلام  دردیده گان  بویژه زن مظلوم امروزی  جامعه افغانی روزنه ای از امید مردم گشوده شد و این فرشته ای از نجات ،  تمامی  آجنه و شیاطین را از قلعه تاریخی ارگ بیرون خواهند ساخت و مردم بیچاره افغانستان  بویژه زن مظلوم این سرزمین را از ذلت وبردگی نجات خواهند داد  . اما وقتی مصاحبه ای  خانم سنا صافی خبرنگار شبکه جهانی تلویزیونی BBC  با  این بانوی فرشته گونه را دیدم و شنیدم که وی بی هیچ اعتنائی به درد و رنج اصلی زن افغان  و هیچ توجهی به مسائل اصلی بشر امروزی منجمله زنان معاصربا ساده گی عجیبی گذشت و  فقط مشکل زن امروزی افغانستان را در بلند بردن مقام احترام آمیز اش که از سوی مردان باید برای شان ارزانی شود  محصور ساخت و از آن همه دشواری های تاریخی و فرهنگی ای که در راه احیای حقوق زن افغان وجود دارد با سرعت عبور کرد ، فقط با  این عامل اکتفاکردم که  رولا غنی بانوی که  تازه به مقام بانوی اول رسیده است خود در خیابان های بیروت که وی را عروس البلاد می گفتند با آموزه های دین حضرت مسیح بزرگ شده  وپس از اکمال تحصیلات  عالی جهت رسیدگی با فرزندان  کدبانوی خانه شده  ۱و طبیعی است نسخه های این بانوی ارگ نشین نیزنه میتواند درد و رنج زنان و مردانی  را که در فرهنگ و مناسبات سنتی مرد سالارانه جامعه سنتی مانند افغانستان  به دنیا آمده و بزرگ شده اند  آنچنانکه نسخه های  معالجان و پزشکان برخاسته ازین  مرزوبوم و ازاین آب وخاک برای تغییرواصلاح  درسطح زندگی عمومی مردم مؤثر پنداشته میشود مفید و مؤثر باشد .
 بویژه در عصر حاضر که نظام حاکم مافیائی از جنس سرمایه داریی لبرال همه انسان ها را از پایگاه ذاتی و فرهنگی خود در آورده و آنها را به صورت برده های نیاز مند و ذلیل و ذبون و چسبیده و مقلد ساخته است ، زن امروزی افغان بیش از هر رنج و درد دیگرمادی و اقتصادی اسیر مناسبات منحط فرهنگی و سنت های جاهلی شده  است که  همچون زولانه ها ی آتش  به د ور استبداد حاکم پیچیده است . با کمال احترام به شخصیت انسانی  خانم رولا غنی این بانوی گرانقدر اول افغانستان باید گفت که مصاحبه شما با خانم سنا صافی از تلویزیون جهانی BBC   فاقد نقشه راه برای  تغییر بنیادیی زن در جامعه افغانی بوده و نه میتوان به این گفتگوی تلویزیونی شما دل خوش کرد . البته درباره تمامی  تحقیقات و پژوهش های بانوی اول افغانستان که تازه در کاخهای  ارگ به نوشتن نسخه برای زنان افغان آغازنموده است با ید صمیمانه این واقیعت را گفت که متأسفانه زن افغان افغان را که ما درجغرافیای بنام افغانستان می شناسیم زن موجود در اروپا و یاهم بیروت نیست بلکه زن غربی موجود در افغانستان است لهذا در چنین محیط سربسته ء شبه فرهنگی نه آنکه شما در همین گفتگوی تان در جایی گفته اید که قصد ندارید سنت های جامعه را تغییر دهید با این تغییر ندادن ها موفق خواهید شد ، نه ! هرگزنه ! جایگاه و مقام شما تولید الگو برای نسل حاضر است که همه بسوی شما بحیث الگو برای زن افغان  مینگرند ، مگر چنانچه  شما در بخش انگلیسی این گفتگو تنها با اکتفا بر اینکه شما ذات واحدی را میپرستید که در دین اسلام نیز آنرا بحیث خداوند یکتا می پرستند ، و تذکر فرموده اید که من به عنوان کسی که با حضور شما بحیث بانوی اول کشور سخت علاقه مندم با تأسف که این نوع نگاه شما به تاریخ بویژه درحوزه خدمت به جنس زن معیوب و بیمار می پندارم و با جایگاه تان بحیث بانوی اول کشور تفاؤت فراوانی دارد زیرا شما در جایگاه همسر مرد اول کشور که در اکثر سخنرانی های خود شخصیت نخستین خلیفه اسلام را برای خود الگو می پندارد از صلاحیت های لازم برای چنین  جایگاه بهره مند نیستید ، من با صراحت کامل و به پاس احترامی که به شخصیت حقیقی شما دارم به عرض تان میرسانم که شخصأ یک معتقد راسخ العقیده مسیحی سکولاری  را نسبت به یک شبه مذهبی ریأ کار مسلمان نما  که به مقتضای "شرائط رسیدن به  قدرت" رنگ و جامه عوض میکند  هزاران مرتبه ارجحیت قائلم  شما حد اقل برای ماندن در قدرت به دروغ متوصل نه شدید و در نسخه انگلیسی مصاحبه تان گفته اید
https://www.youtube.com/watch?v=_HdNmYEA2Qo
متل اصلی مصاحبه که به زبان انگلیسی منتشر گردیده است
" خواست پروردگاراین بود که من  در یک خانواده مذهبی مسیحی به دنیا بیایم و درعین زمان با خواست خدا با همسر آئنده ام ملاقات کنم و تصمیم به ازدواج بگیریم …مراسم عقد نکاح توسط یک امام سنی مذهب در حالی به انجام رسید که پدرم حیثیت  گواه یا شاهد  راداشت ، و هیچگاه مسأله مبنی براینکه من به اسلام برگردم مطرح نه شد زیرا هردوی ما به یک خدا باورداشتیم "
چنانچه یک منبع موثق از تلویزیون جهانی BBC به نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان گفته است : « وقتی شبکه جهانی رادیو تلویزیونی BBC تصمیم گرفت که گروهی  از فیلمبرداران و عکاسان خویش  را با معیت  خانم سنا  صافی کارمند شبکه جهانی  BBC که از چند سال بدینسو در تلویزیون پشتوی BBC  انجام  وظیفه مینمایند غرض انجام مصاحبه با خانم رولاغنی که تازه در حرم سرائی  ارگ کابل جابجا شده بود غرض مصاحبه به این زن بی الائیش و صاف اندیش مسیحی  به کابل اعزام کند . خانم سنا صافی صبح همان روز با دفتر رئیس احمدزی تماس گرفت تا زمینه مصاحبه با اولین بانوی را که پس از چند قرن سکوت مستولی بر کاخ های ارگ و به حرم سرای آن زینت بخشیده بود فراهم کنند و بالاخیره وی به ساعتی که برای مصاحبه با این خانم لبنانی الاصل تعیین شده بود در ارگ قصر ریاست جمهوری افغانستان حضور یافت .
https://www.youtube.com/watch?v=RmDVhcSoJpM
   متن سانسورشده ای از گفتگوی خانم سنا صافی با خانم رولا احمدزی
 سرانجام مصاحبه باسه زبان پشتو – دری و انگلیسی ترتیب یافت که در این مصاحبه از روزگارشرین  محصلی اش و آشنائی با اشرف غنی را به تصویر وزبان کشید وقتی در باره زندگی شخصی اش از وی سوال بعمل آمد  خانم رونا غنی با نهایت سادگی و آمیخته با مهربانی در جواب خانم سنا  صافی گفتند که ……….. اصلأ غنی احمدزی با من هیچگونه شرط تغییر مذهب نگذاشت و من با همراهی غنی احمدز ی با همان باورهای دین مسیحیت در محضر یک امام سنی مذهب خطبه عقد خواندیم و هنوز هم با آئین خداپرستی مسیحی باوردارم ….وقتی این مصاحبه پس از بازگشت خانم سنا صافی که با معیت و همکاریی فیلمبرداران و عکاسان تلویزیون جهانی  BBC در ارگ ریاست جمهوری انجام داده بود و آماده انتشار گردید یکی از همکاران بخش پشتوی تلویزیون BBC بلا درنگ با دفتر ریاست جمهوری افغانستان تماس گرفت و ازکارمندان آن  دفتربا جدیت  خواست که باید حتمأ با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی درباره یک مطلب مهمی صحبت کند ، که پس از آن وقتی خبر به گوش رئیس احمدزی رسید واز نام و هویت اش با وی صحبت نمود بلادرنگ رئیس احمدزی گوش تلفن را بلند کــــرده و از کارمــــند بخش پشتوی تلویزیون جــــــهانی  BBC ”   که ” نواندیشی نه میخواهد با دلائل خاصی  اسم و هویت این کارمند بخش پشتوی BBC را افشأ کند “  مصرانه خواست تا این بخش مصاحبه ملکه رولا غنی را که گویا وی تاهنوزهم بر مذهب مسیحیت پای بندیی عمیق دارد و وی نیز خدای یکتا را پرستش میکند که  معتقدان بر مذهب اسلامی بر آن ایمان دارند  حذف کنند ، سپس مسأله به مدیریت عمومی  شبکه جهانی رادیو تلویزیون جهانی محول گردید و ریاست عمومی شبکه های جهانی رادیو تلویزیون BBC با توجه به وظیفه خطیر ژورنالیستی با ادعای آزاد بودن و بیطرف بودن رسانه جهانی تلویزیون BBC تصمیم گرفت که باید به هر حال این مصاحبه منتشر شود ، اما کسانی که در بخش پشتوی BBC به رئیس احمدزی وعده سپرده بودند که  بخش مورد نظر از امواج رادیو تلویزیون منتشر نخواهد شد دوباره با ریاست رادیو تلویزیون BBC مراجعه نمودند و گفتند که ما به رئیس غنی احمدزی وعده سپرده ایم که ازانتشار  این قسمت صرف نظر خواهد شد ،
http://www.bbc.co.uk/pashto/multimedia/2014/10/141015_hq_afghan_first_lady_rula_ghani
متن سانسور شده  مصاحبه برای بخش پشتوی  خانم سنا صافی با بانو اول افغانستان خانم رولا غنی
 لهذا ریاست BBC با تقاضای این کارمند شبکه جهانی  BBC تصمیم گرفت تا آن بخشی از مصاحبه ای  را که  هویت مذهبی خانم رولا غنی را بازگومیکرد سانسور نمایند اما بورد رهبریی  BBC نخواست تا بخشی از همین مصاحبه را که به زبان انگیسی  وبرای انگلیسی زبان های جهان ضبط شده بود بصورت اصلی منتشر نگردد ."» ۲
سخت شگفت  انگیز و جالب است که یکی  از مشهور ترین چهره ها و رجال تاریخ  افغانستان درعین حالیکه خود را دؤمین متفکر  جهان میداند و حریفان و رقیبانش  را در حوزه علوم دینی بویژه اسلامی به آزمون فرامی خوانند از چنین شیوه ها استفاده کنند . چنانچه در همین انتخابات آخیر وقتی مسأله  اطلاعا ت و پایبندی اش به موازین شریعت اسلامی به میان آمده بود  تمامی رقیبان اش را به آزمون در تاریخ اسلام دعوت کرد و دراین زمینه چنین گفته بود .
http://youtu.be/65aGIkReQ94
اما برای این اثبات و جاگزین ساختن این پروژه تحقیق در علوم اسلامی آقای دکتور احمدزی سابق دؤمین متفکرجهان که پس از رسیدن به قدرت " ریأ"ست جمهوری افغانستان هیچگاه از آن لقب  یاد آوری بعمل نیامد  و سرانجام میعاد مصرف آن به پایان رسید  قبلأ در حضور با رادیو تلویزیون ملی افغانستان در برابر پرسشهای آقای قلاتوال که از مجریان خوب و موفق رادیو تلویزیون ملی به حساب می آید  به زبان پشتو اینگونه مقدمه چینی نموده بود :
http://youtu.be/TgHDmlF9TN4
چنین است که بسیار بوده اند مردان دانشمندی که دین را به دنیا داده اند و مقام و مؤقیعت معنوی و انسانی را به خریداران فروخته اند و از " پِله " ی ایمان و اخلاص مردم بر بام قدرت بالا رفته اند و از کنج محراب و با انداختین دانه های تسبیح به گنج خواجه نقب زده اند . به هر حال بسیارند رجال مشهور تقدس و علم  و تقوی که در آرامش قبل از طوفان و یا هم ناگهان به اراده آگاه خویش و یا دسیسه و اغوای اطرافیان متملق راه شان را عوض کرده اند و خدا حافظ مردم !! گفته اند اما هرگز تاریخ سراغ ندارد که مردم فقیر و بینوای جامعه خیانت کنند …
ادامه دارد
مأخذ :
۱: مصاحبه تاریخی ۱۳ جولای ۲۰۱۳  جناب اشرف غنی احمدزی با محترم قلاتوال مجریی تلویزون ملی افغانستان
۲ :  http://www.nauandeshi.com  نواندیشی تربیون نواندیشان مسلمان افغانستان  به  اقتباس از شبکه جهانی تلویزیون BBC