آرشیف

2019-1-15

رسول پویان

رؤیای دل

همیشه پرسش دل بی جواب خواهد ماند
شعورجنبش و شور و شتاب خواهد ماند

شکست شیشۀ دل در سکوت پنهان است
طنـیـن در گـذر پیـچ و تـاب خواهد ماند

کـسـی نـکــرد عـمــــارت خـانــۀ دل را
توگویی خانـۀ دل ها خـراب خواهد ماند

تمــوز حــرکـت آب روان بخـشـکانـیــد
سکـوت سـنگ کهن آسـیاب خواهد ماند

فقط نه ما و تودرخاک می شـویم معدوم
نه ماه و زهـره نه هم آفتاب خواهد ماند

قصـور و قلعۀ شـاهـان دیگـر نمی مانـد
از ایـن تـکامـل مـا انقـلاب خواهـد ماند

کتاب عهـد تمـدن اگـر بـه غـارت رفت
بذهن نسل جوان فصل وباب خواهدماند

نشاط مطرب ورقص وغزل اگر کشتند
نوای بربط وچنگ و رباب خواهد ماند

نه شیخ و شاب بماند نه ساغـر و ساقی
خمارو نشوه و شوق شراب خواهد ماند

حضور گـرم دو دل را اگـر زدی برهم
تمام بیـت و غـزل در کتاب خواهد ماند

جگردرآتش شوقی پلوش وبریان گشت
به گوش خاطره بوی کباب خواهد ماند

شرار خـون دل از درد و داغ هجرانی
بکلک عشق بجای خضاب خواهد ماند

چو شورجنبش دریا شود دمی خاموش
به دشت سـینۀ دریا سـراب خواهد ماند

فقط نـه حـرکت ابحار در سکـون میرد
نه درضمیر صدف درّ ناب خواهد ماند

زلال چـشــمۀ دل را اگـر بـه دزدیـدنـد
حدـیث تـشنه و قحـطی آب خواهد ماند

وفـا و عشـق و محبت اگـر رود از یاد
نه لفظ قول وعمل نه خطاب خواهدماند

اگـر به کام دل خـویش در عمل نـرسی
خیال محض ورؤیای خواب خواهدماند

اگـر حـریـم دل وصـل را کـنی ویـران
زعشق وجذبۀ دل اضطراب خواهدماند

مشوبه جلوۀ حسن و جمال خود مغرور
نـه تـازگی و رنـگ شــباب خواهد ماند

به نـاز و غمزۀ خـوبان دلا مشـو در بند
که آخر ازهمه قهر و عتاب خواهد ماند

14/1/2019
 رسول پویان