آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان

رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان

به تعداد 34 تن رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان از تاریخ 9 سنبله از طرف انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان آموزش پالیسی، استراتیژی و اداره را می آموزند، با تماس تیلیفونی که با برادر محترم غلام نبی خرمی رییس حفاظت محیط زیست بلخ بر قرار شد، موصوف این پروگرام را مفید دانسته و از استاد مدرس به نیکی یاد نمود و افزود که این پرروگرام آموزشی به تاریخ 22 سنبله خاتمه می یابد.

رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان

صرف چای در موقع تفریح

 

رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان

صنف درسی انستیتیوت خدمات ملکی

 

رؤسای حفاظت محیط زیست افغانستان

صحن انستیتیوت