آرشیف

2014-12-28

نصیراحمد آژند

ذکرخرده هویت توهین به سایراقوام و طغیان تعصب

هویت یک اصل ذاتی است نه اعتباری که ازتنوع زیاد بتوان آنرا زیر یک چتر جمع کرد،چراکه هویت وشناخت ساخته بشرنیست که باندیدن نفع خود در او دست به تغییر آن بزنند.بلکه هویت هدیه خداوندی است و تغییرناپذیر،کسانیکه در سدد تغییر هویت هاهستند درحقیقت مخالف آیات قرآن کریم که خداوندج میفرماید:(اناخلقناکم من ذکر…..)ماشمارا به شعبه هاو قبایل جداگانه تقسیم کردیم جهت شناخت خودتان و بهترین شمابا تقوا ترین تان نرد خداوندج هستید،عمل میکنند.
ودر عالم اسباب هم اگرشخصی بعداز گرفتن اسم پدرمان پسوند تحقیر وتصغیر(اک)را اضافه کند،برای ماپذیرفتنی خواهد بود ؟که مسلمانخیر!
پس چرا کسانیکه میخواهند زعامت این کشور را بدست بگیرند بی شرمانه به ارزش های معنوی سایر اقوام می تازند وبه خود این اجازه را میدهند و سایر اقوام را خرده خطاب میکنند. 
آیا این خود دلیل برتری جوی وفزون خواهی نیست؟
وآیا طرح این موضوع خود دال بر توهین آشکار برسایر اقوام وآشکار کردن تعصب نیست؟
مامیگویم هرقوم چی خورد وچی بزرگ در نفس خود دارای کرامت،عزت وبزرگی است و معقول نیست. که خرده خطابشان کنند ،من فکر میکنم انسان های که هدفشان قدرت طلبی،فزون خواهی وسلطه طلبی باشد برای زعامت این ملت شخص درست نمیباشد،باید در انتخاب مان دقیق باشیم.