آرشیف

2021-3-25

شاه ولی آرین

د ګلشن مالیار

څـراغـان چې بـلېدل ولی خـاموش دي
پـتنګان چې نڅېـدل ولی خـامـوش دي

د ګلشن مالیار پردی شو هر څه لاړل
بـبـلان چې چغـېدل ولی خامـوش دي

دنمارک
۰۹/۰۳/۲۰۲۱
شاه ولی ارین