آرشیف

2020-2-10

شاه ولی آرین

د وینوسیلابونه
 
     دا بــل شـوي سـره اورونه
     دا ړنګ شوي چې کورونه
      دا وران شــوي ګـــودرونه 
     داټــول څـېـرې ګـریوانونه
                                 دې وطن کې د چـا جنګ دی؟
                                چې په وینویې لاس رنګ دی

                                دا د اوښــکـــو بــــارانـونه
                                دا د ویــنــو ســېــلابـــــونه
                                دا وحشت، هر خوا ظلمونه
                                دا پــه ویــنــو سـره لاسونه
                                                                   دې وطـن کې د چا جنګ دی؟
                                                                   چې په وینویې لاس رنګ دی
                               دا نـــور مــه کــوئ خوبونه
                               دا راویـښ کـــړئ ولــسـونه
                               دا ورجـــوړ کـړئ طوفانونه
                               دا ژونــدي کــړئ تـاریخونه
                                                                    دې وطن کې د چا جنګ دی؟
                                                                    چې وطــن پـه ویـنورنګ دی
 
۲۳/۰۱/۲۰۲۰
آغوس
ډنمارک
 شاه ولي ارین