آرشیف

2015-1-19

پوهنوال رسول باوري

د وينديداد دفصلونو سـر ليکونه او شپاړس ګوني سيمي

 

 

 اخځ   : 
Translation by James Darmesteter, L.H. Mills and Max Müller  
http://www.livius.org/au-az/avesta/avesta04.html    

 

تر ژباړي وړاندي څو کرښي :

د افغانستان د لرغوني تاريخ او ادب  مينه وال د وينديداد د نوم سره پوره پيژندګلوي لري ، زيات شمير ليکوالو د دې تاريخي اثره د خپلو ليکونو او مقالو او څيړنيزو اثارود تاليف او يا تدوين لپاره د يوه ارزښتمن اخځ په توګه ګټه پورته کړېده . زما موخه د دې تاريخي اثرد منځپانګي  د سرليکونو د ژباړلو نه داده چي مينه والو ته يې حدود او ثغور څرګند شي ، او بيا به هغه  برخي   يا فصلونه په بشپړه توګه وژباړم چي زموږ د هېواد په لرغوني تاريخ پوري اړه لري . دا دۍ اوس لومړۍ د  وينديداد  دفصلونو او بيا يې د شپاړس ګونو سيمو پيژندني  ژباړي  ته ستاسو پام را اړوم : 

 

د وينديداد دفصلونو سر ليکونه  او شپاړس ګوني سيمي

د اهورا مزدا له لوري  پيدا شوي  شپاړس  ګوني سيمي

 لومړۍ فصل

 د يما کيسه 

دوهم فصل

 د مځکي په اړه

دريم فصل

پيمان او يرغل

څلورم فصل

سپيڅلتيا ( عفت )او قانون

پنځم فصل

سپيڅلتيا او قانون

شپږم فصل

سپيڅلتيا او قانون

اووم فصل

سپيڅلتيا  او قانون

اتم فصل

 د باراشنوم  (    Barashnum  ) نه شپې

نهم فصل

د يادولو ، حفظ ، ارونه ، د بخښني ( تبرئې ) او سپيڅلتيا پر مهال

لسم فصل

ځانګړي ارونه  او ځيني ټکي د سپيڅلتيا لپاره

يولسم فصل

د ځانګړو کسانو (  Upman  ) سره د اړيکو مهال وېش 

دولسم فصل

 د سپۍ په اړه

ديارلسم فصل

د مړه سپي  نه د اوبو پاکول

څوارلسم فصل

د سر ټاين  (  Certain  )  او  سينس  (  Sins  ) دندي

پنځلسم فصل

د ښځينه ناروغۍ  او پاکۍ په اړه

شپاړسم فصل

د ويښتانو او نوکانو په اړه

اوولسم فصل

بي سر ليکه ، بيلا بيل

اتلسم او نونسم فصلونه

تريتا (   Thrita  ) لومړنۍ جوړونکۍ   

شلم فصل

بې سر ليکه ، بيل بيل

يوويشتم فصل

د انګرا ، ماينيا د ٩٩  ر ٩٩٩  پوري ناروغۍ وپنځولې  او  اهورامزدا دهغوۍ سره د خپلو سپېڅلو هېوادونو مانتهرا  او اريانا د ساتني لپاره مقابله و کړه 

دوويشتم فصل

 

 

 

په ونديداد کي ياد ي شوي شپاړس سيمي

اوسنئ نوم

يوناني نوم

پخوانۍ پارسي نوم

اوستايې نوم

 

سمرقند

Soghd

سغديا

 Suguda، سغدها ،Sughdha

1

مرو

Marv

مرغو

  Margu مورو، ،Mouru

2

بلخ

Bâkhtri

Balkh

 بخدهي Bakhdhi

3

هرات

Harê(rud)

هريوا

 Haraivaهارويو  Haroyu

4

ګرګان ( ياجوزجان ) 

Gurgân, Jorgân

فرکانه

 Varkâna فرغانه Vehrkana

5

دهراوت

Av-rokhaj    Arghandâb

هراوتي

 Harauvatiهراوتي  Harahvaiti

6

هلمند

Helmend

هايتمانت

Haetumant

7

ری

Raî

راغه

  Ragâ راغه Ragha

8

هند( پنجاب )

Hind Punjab

هنداوا

  Hindav هفته هندو Hapta hindu

9

 

 

 

 

 

 اوسنئ نوم

پهلوي نوم

اوستايې نوم

 

کابل          

کالپول  Kabul

Kâlpûl ويکراته  Vaekereta

10

ميسين

مېشانMesene  

  Mêshan يوروا Urva 

11

ګيلان

دايلام Tabaristân or Gîlân

  Patashkhvârgar or Dailamپارينا Varena

12

ختيځ  بين  النهرېن

ارواستېنا رويم Eastern Mesopotamia

  Arvastâni Rûm رانغه Rangha

13

سيمه  ياده شوېده چي د بلخ  او مروې ترمنځ يې نښي شته

د نېسا (  Nisaya  )

14

سيمه چي لا تر اوسه يې بشپړه سيمه نه ده څرګنده شوې.

  (Chakhra) د چاخرا

15

شپاږسمه سيمه د اريانا په نوم ياده شوېده ، اريانا او ارياناويجه يا هغه سيمه چي اريا ئيان پکښي اوسيدل

17