آرشیف

2020-4-25

شاه ولی آرین

د سپرلي راتـلو تـه ټول سترګې پـه لار وو
چې ګلزار پـه رغـیـدو شو څـه ونـه شول
ژېــړ خـزان په غوړیدو شو څه ونه شول
 
د سپرلي راتـلو تـه ټول سترګې پـه لار وو
چې سور اور پـه بـلـیـدو شو څه ونه شول
 
۲۲/۰۴/۲۰۲۰
آغوس
دنمارک
 ​شاه ولی ارین