آرشیف

2020-7-14

شاه ولی آرین

د سمندر څپې

خیال مې د خیالونو سمندر کې ګېر غوټې وهي 
را بـه شې بـېـړۍ د ارمانـونـو مـې څپـې وهـي
 
څـومره بـه ساحل کې نا اشنا دښمن پـیرې کوي 
ورځ بـه رارسېـږي چې مو هیلې دا نارې وهي
 
شاه ولی ارین
اغوس دنمارک 
۱۳/۰۷/۲۰۲۰
 
 
د سمندر څپې