آرشیف

2021-4-20

شاه ولی آرین

د سر قرباني

 

یار د یار له پاره ځان مرمۍ ته سپر کړي
د وفــا لــه پـاره سـپـر ورتــه ټـټـر کـړي

 

چې هــیـواد ورتــه ارزښــت لـری اریـنه
هغوي تل په قربانۍ ورته خپل سر کړي

 

اغوس دنمارک
۰۸/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین