آرشیف

2021-5-16

شاه ولی آرین

د زړه داغونه

 

نـن سوکالي ده پـه خوښۍ یـار تـه ګـلونـه وړمـه

د عــاشقـانـو مـیکـدې تـه ډک خـومـونــه وړمـه

 

که رقیبان مې خفه کېږي، نو دې زړونه وچوي

زه مې جانان تـه پخواني، خـپل ارمانونـه وړمه

 

اغوس دنمارک

۲۸/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین