آرشیف

2021-3-27

شاه ولی آرین

د زمانې تدبېر

 

زمانې دا دې څه حال څه دې تدبېر دی
د افغان  ولـس دا څـه عجیب تقدېـر دی

هـره ورځ نـوي حالات نـوې فـتنې دي
خــوشالي ورکـه دا څـه ډول تعبېـر دی

 

شاه ولی ارین
دنمارک
۰۵/۰۳/۲۰۲۱