آرشیف

2021-5-16

شاه ولی آرین

د خیالونو څپې

خیالونه مې د خیال څپو کې لویږي مـه راځ

هر څه مې د شیطان په دام بندیږي مـه راځه

دا هـر څه چې پیښېږي دغه ټکه د اسمان ده

په هره خوا د مرګ غشي ورېـږي مـه راځه

اغوس دنمارک

۲۹/۰۴/۲۰۲۱

شاه ولی ارین