آرشیف

2021-4-9

شاه ولی آرین

د جهالت غرور

 

چې غـرور د جهالـت لـري ساد نــه شي
چې په زړه کې بربریت لري یاد نه شي

چې یې مینـه د وطن د زړه ارمـان وي
دښمنان به یې هیڅکله پرې ښاد نه شي

 

اغوس دنمارک
۳۰/۰۳/۲۰۲۱

شاه ولی ارین