آرشیف

2014-12-26

یعقوب منګل

د آسیا د زړه ګلشن

تـلـلي وم خپـل وطــن تــه
دآسیا دزړه ښکلي ګلشن ته

ګلونه مړاوي شوي وو
ترخاورولاندي شوي وو

په خوله مي خندا وه
په سترګومي ژړا وه

پس له مودي مي ولیدل خپل خپلــوان
یوي خواته خوشحالي وه بل خواته خپګان

یوي خواته بينظمه آبادي وه
بلي خواته سخته بربادي وه

هیڅ نظم اوترتیب نه وو په کابل کــي
څنګه به جوړشي دتاریخ په درشل کي

جوړیږي هري خواته لوړلوړبلډنګونه
بیت المال شوتالا ډکیــږي جیــبونــه

پلان اونقشه نشـته داڅرنـګه قانـون دي
چوردي هري خواته داڅرنګه ژوندون دي

یعقوب (منګل) ورته ډیرډیرځوریږي
داخاینان به هرومرو ورک او تباه کیږي

یعقوب منګل
31.05.2013
آلمان