آرشیف

2016-12-31

دوکتور ص. سعیدي

دیپلوماسی فعال افغانی!

طرح و پیریزی سیاست و دیپلماسی فعال داخلی و خارجی که یکی به دیګر رابطهء بس نزدیک دارند و درین پالیسی  اولویت منافع و مصالح کشور و مردم در نظر ګرفته شده، واقعیتنګر، عملی ومشروع نیز باشد ایجاب وجود بخش از فکتور ها، عوامل، حالات و مشخصات متناسب و مطلوب را میدارد.  
درین میان مناسب بودن وضع ملی و بین المللی، شناخت دقیق از ګذشته و حال، داشتن صلاحیت مشروع در مرحله اعلام رسمی ان، داشتن فهم مسلکی و سیاسی، متعهد بودن به ارمان های ملی و خواسته های ملت  و بلاخره شواهد تاریخی و … توانایی پيریزی سیاست و دیپلوماسی خوب داخلی و خارجې را برای افراد مسوول درین بخش از کار در یک کشور میدهد. 
اما من درین جا هدفمند به سراغ بخش از اعتراضات و جواب انها در قبال دیپلماسی افغانی میروم که اینجا و آنجا مطرح میشوند.  بخش ازین هیاهو بی مورد و غیر منصفانه اعتراض و تنقید بخاطر تنقید اند. بخش ازین اعتراضات را بخاطر عدم درک از حقایق جامعه افغانی و وضع کشور نیز میباشند. 
در شرایطيکه تمام مصارف ما را کشور های غربی جهان میپردازند و پایگاه های نظامی شان در کشور ما وجود دارند، و پارلمان ما موعد اش گذشته و حاکمیت به اساس انتخابات نه بلکی فشار خارجی شکل میګیرد و هنوز هم برسر یکدیګر میکوبند تا تقسیم غنایم کنند،  مافیای اقتصادی و سیتسی بر امور مسلط است، حتی با تمام هیاهو حاکمیت نتوانست حتی در مساله کابل بانک عدالت را تامین کند، معاون اول رئيس جمهور رفتن به عدالت را توهین به خود میداند، پاکستان از ۴۰ سال به این طرف در براندازی این ملت و کشور به نیروی نظامی ۶۵۰ ھزاری و ستون پنجم بس فعال و قوی خویش در تمام سطوح حاکمیت فعلی و جبهه جنګ عملا با ما دشمنی کرده و میکند، ایران خواسته ها و مطالبات خود را دارد و جنګ سرد امریکا و روس وارد مرحلهء جدید میشود و ۶۰ فیصد خاک پاکستان اصلاً خاک افغانی باشد و … در چنین شرایط شما توقع سیاست فعال و دیپلوماسی فعال از حاکمیت افغانی دارید و با بی انصاف کتګوری شخص شایسته و عدم شایسته را به متقاعد و غیر متقاعد تقسیم کرده و ادعا کنیم که متقاعدین دیپلوماسی فعال را تنظيم کرده نمی توانند از انصاف به دور است. 
دپیلوماسی فعال چیست؟ دیپلوماسی فعال که ما دیګر ابهای رایګان بخارج رفته را مهار میسازیم، از بند و برق و دفاع کشور و از سر زمین تاریخی کشور دفاع میکنیم و در مجامع بین المللی و تصامیم بین المللی تصمیم مستقل، ملی و انسانی میګیریم و وسایل دفاعی کشور را از جای که مناسب میدانیم بدست میاوریم و …این ھمه در شرایط فعلی افغانستان در موارد ناممکن و حتی خود کشی است.  در موارد حرکت طالب نیز چنین شعار میدهد. اما واقعیت چنین است که ما در بخش از موارد ضرورت به شفف داریم تا شفتالو و سیاست فعال. اما ازین شفف خود را باید با امکانات عملی به شفتالو ګفتن برسانیم. 
تادیروز با پاکستان در قسمت، اب، دوا، معدن و تجارت و مهاجرین مجبور به شفف شفف بودیم. سیاست و دیپلوماسی فعال ممکن نبود تا به مرحله رسیدیم که دیګر شفف ضرورت نیست و توان شفتالو ګفتن را یافتیم که دران هنوز میلنګیم. اما با ان هم جایګزین بندری و مواصلاتی یافتیم و نیرو های امنیتی ما جان ګرفت و مهاجرین را نیز پذیرفته میتوانیم. 

سیاست و دیپلوماسی فعال دیروز ممکن نبود اما امروز است. 
در رابطه با روسها ما مجبور یم به چین پیشانی کسی( امریکا)  نگاه کنیم که ملیاردها دالر به خاطر زنده ماندن اردو و پروژه های اقتصادی و حیات سیاسی ما در عالم اسباب میدهند. سیاست فعال و دیپلوماسی فعال درین زمینه برای افغانستان درین شرایط در موارد زیاد ناممکن است  و ما محتاج ایم. اینکه به این وضع ما را کی اورد و مقصر کیست؟ سوال است که جواب انرا مانند تجربه باید دانست اما دانستن این جواب ، درد مارا دوا کرده نمی تواند. 
ما باید ریالست و پرگمتیک باشیم و در عالم اسباب از تمام وسایل خیر چنان استفاده کنیم که با قربانی کم و مدت کم خود را ازین حالت رقت بار خارج و توان داشتن دیپلوماسی فعال را در خود پیدا کنیم. در ان زمان شما و من نیز متقاعدین خواهیم بود و دران زمان باتاکید موجود خویش تاکید  نه خواهید داشت که متقاعدین دیپلوماسی فعال و خوب ساخته نمی توانند. دران زمان باز به تجارب اندوختهء خویش تاکید داشته و خواهان ساختن و سپردن این بخش کار را به علت تجربه کاری تان به خود خواهید بود. 
هست و ضرورت است تا درین عرصه دقت بیشتر به خرچ داد و تمام جوانب قضایا درنظر ګرفته شود. پایان بی پایان

دوکتور صلاح الدین سعیدی 
۳۰/۱۲/۲۰۱۶
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸