آرشیف

2023-9-11

علم عبدالقدیر

دین اسلام ودرک اسلامی

 

دین اسلام یک دین ودرک از آن هزار گونه است ، قاعده منطقی است که میگویند( والمعلوم واحده والعلم بها متعدد) مثل اینکه ده نفر در مورد یک اثر تاریخی ده گونه نظرارائه وابراز کنند در حایکه آن اثر یکیست اما ده گونه بر داشت  وتفسیر ازخوبی وبدی آن صورت میگیرد که زیبائی وزشتی اثر به درک قضاوتگر مربوط است نه بر اثر تاریخی. لذا دین اسلام هم با جوهر صلح وصفا ودوستی آراسته است مفتیان بادرک نا درست چهره اش را مسخ کرده اند.

اینکه دین اسلام دین قدیمی وادامه ادیان آسمانی واز طرف خدائی واحد ولا شریک است وم منبع تشریع  آن نیزکتاب واحد بنام قرآن است شکی وجود ندارد واینکه درک وبر داشت مدعیان ویا پیروان این دین  از اصول وفروع  اسلام وقرآن متعدد ومختلف است هم قابل تردید نیست ، طوری که  در روزگار ما صد ها وحتی هزاران شاخه وسلیقه بنام مذهب ورشته منسوب به دین اسلام  تبارز کرده وراه را بر ایندگان مشکوک ومغشوش ساخته  .یکی با مدارا ومسامحه  همزیستی مسالمت آمیز وخد مت به خلق الله را راه وصول به سعادت ورضای خدا  میداند، گروهی عبوس وخشمگین  با تحجر وتنگ دلی  دین را فقط  عقیده وجهاد دانسته  با شمشیر زدن وریختن خون  راه بهشت می پوید وعدۀ با ذکر وتسیج  ودعوت وتبلیغ  به امید دیدار روی یارختم دنیا وآخر عمر را لحظه شماری میکنند وبه همین تر تیب هر ملا ومبتدی با پنسل رنگه اجتهاد  بر ستون  صاف ویک رنگ  دین تصویر درک وفهمش را نقش میکند ودیگران را به درکش مکلف میسازد به همین دلیل هرکس در یافتن اصل دین دچار تکلیف وحرج میشود  که مقصر اصلی همین مفتیان ومفسرین دین اند که گاهی بجای راه آشتی ،اتحاد ویک رنگی دشمنی ودور نگی وخصومت واختلاف را تبلیغ مکینند.

حالا تکلیف مردم چه میشود از کی باید پیروی کنند ودرک وتفسیر چه کسی از دین بهتر است.؟ برای پاسخ به این سوال باید کوتاه باید بگویم که همه مسلمانان به این اصل متفق اند که دین اسلام دین صلح وسلامتی ودوستی ومحبت است پس در هر کشوری که مسلمانان در صلح وارامش ودر رفاه واسایش زندگی میکنند درک وفهم آنها بهترازدرک کسانی است که در خانه وقریه وکشور شان همیشه بنام دین واسلام جنگ وکشتار وقتل وغارت را تبلیغ میکنند.  در برخی کشورهای اسلامی جنگ هست اما  این جنگ بخاطر دفاع ازشعار اسلام نیست مانند جنگ فعلی سودان که هیچ ربطی به اسلام ندارد بلکه جنگ منافع وجنگ رسیدن به قدرت است اما اینجا نقش فتوی شیخ  یا مفتی دون ودنیا پرست به ثمر رساندن تلاش های یکی از طرفین مؤثر است که مطابق به ذوق ودرک افراد جامعه یکطرف را مرتد ویک طرف را مدافع دین معرفی کند تا قشر فقیر وکمسواد جامعه شمشیر اسلام را بر دارند وطرف مقابل را نا بود سازند.

تقابل درک مفتی تر کیه وملای ده ما:

مفتی های کشور های  تر کیه ،ما لیزی اندونیزی وامارات متحدۀ عربی  که مردم شان با صلح وسازش با دیگران زندگی میکنند وحتی الوسع مراسم دینی را نیز بجا میآورند  در محراب  ومنبر تمام ارزش های اخلاقی ، اجتماعی وحتی مدیریتی دین را تبلیغ میکند ودر آخر به آیه شریفه ختم میکند (إنما انت منذر لست علیهم بمسیطر) ما با رساندن پیام خدا وظیفه ورسالت دینی خود را ادا کرده ایم  هدایت واثر گزاری بر خانه قلب مخاطب  از جانب خداست ، چون اصل در اسلام اختیار است نباید کسی را به زور به مسجد برد ویا مسلمان کرد اگر کسی برضا وتصمیم خود خدارا میشناسد وبا طهارت وپاکیزگی  نماز میخواند مستحق پاداش است  واگر کسی به زور نیزه ودره وتفنگ وارد مسجد شود برای بنده زور گیر عبادت کرده نه بخاطر شکرخدا یعنی نماز خوانده ولی پاداش واجر ندارد چنانچه اگر کسی قلبا خدا باور ومسلمان است اما بزور مجبور میشود اظهار بی دینی کند واز ترس خطر جانی نماز نخواند از طرف خداوند مجازات نمیشود این درک علماء ودانشمندان کشور های اسلامی است که مردم شان بدون تفاوتها وتبعیض های مذهبی به رضا واختیار خود مشاعر ومناسک دینی را عملی میکنند .

اما درک وتفسیر دین از ملای ده وقریه افغانستان:ملا وارث انبیا است وجا نشین خدا ، با داشتن دره وقمچین  زور گفتن بخاطر امور دینی درکش از اسلام این است که حدود وثغور ترسیم شده از طرف خودش ومطابق درک وفهم خودش بنام اسلام باید نقض نشود ورنه متخلف کافر وواجب القتل است.وحدیث میخواند که ( من رائی منکم منکرا فلیغیره بیده، اوبلسانه وان لم یستطیع فبقلبه…)حالا اینکه منکر چیست ؟ وچگونه عامل منکر تغییر داده شود خودش مشخص میکند، موی های خانم ها معلوم شد منکر است، بچه ها با تخم بازی کردند منکر است وشطرنج بازی کردند شرک است یا روز اول نوروز لباس نو پوشید مجوس استوامثالهم اینها همه مسائل اجتمعی است غیر از تاویل وتفسیر وتوجیه سلیقه ای هیچ حکم شرعی در مورد شان وجود ندارد ولی ملای ده درکش همین است که منکر رخداده باید با تغییر رفتار عامل حتی بزور اصلاح شود ، اولین اقدام زدن است با چوب، سنگ ولگد وقمچین ودره وفیر تفنگ.منطق حکم میکند اگر کسی به این وسائل ظاهرا تغییر کند وقلبش هیچ تمایلی به تغییر نداشته باشد  این تغییر ربطی به ارتباط بنده وخدا ندارد فقط بخاطر بنده تغییر کرده وپاداشش را باید همین بنده که خودرا واترث نبی وخلیفه خدا معرفی کرده بدهد.

اینجا ملای ده ماه براشفته میشود مگر بگذاریم  زنان با سر بر هنه ولباس منقوش وچسپیده زنده باشند ومردان با ریش تراشیده  ولباس کشال وغیره ..باید به ملا بگوئیم در داخل جوامع اسلامی که همه کلیمه میگویند هیچ وقت جهاد اصغر ویا جنگ فرض نیست فقط جهاد اکبریا اصلا صلاح نفس ونورانی ساختن کشور وجود  با تبلیغ وموعظه شایسته وجیبۀ خطیب وملا ومبلغ است البته  بر روشنی همین آیه( ادعوا الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی هی أحسن) توجیه امور دین را همین آیه اجازه میدهد .در راه خدا با حکمت موعظه حسن دعوت  کن یعنی کسیکه یک عیب دارد فقط  آن را متوجه ساز وبر همه کس نتاز نه اینکه مانند بلبل هر چه یاد داری بباد دهی وگوش هارا خسته وقلب هارا از اسلام بیزار سازی.

حکمت پیامبرانه در وعظ وتبلیغ:

پیامبراسلام تبلیغ حکیمتنه داشت مثلا یک کسی از پیامبر اسلام تقاضا میکرد که به من یک مو عظه دینی بکن .پیامبر خدا در جوابش میفر مود  غضب وخشم خودرا کنترول کن بار بار تکرار میکرد، وجواب پیامبر همین بود دلیلش این بود که بد ترین عیب شخص این بود که خیلی زود قهر میکرد وعصبانی میشد وهمه چیز را به هم میریخت، و در پاسخ عین سوال برای شخص دیگری میگفت با پدر ومادرت مهربان باش چون آن شخص با پدر ومادرش بد رفتاری میکرد فقط توصیه میکرد  از زدن وخشونت خبری نبود ،در تطبیق احوال شخصیه کسی  زور نمیگفت ، از قمچین ودره استفاده نمیکرد وهیچکس را سیلی هم نزده..به همین تر تیب به تارک الصلوة میگفت بهترین کار این است که نماز را به وقتش بخوانی… یعنی دعوت با حکمت این است که بی دلیل توصیه وموعظه نکنی، موعظه حسنه این است که بسیار به لطف ومدارا باشد وبا قهر وغضب  ودست تکان دادن وانگشت نشانه رفتن همراه نباشد واگر کسی مخالفت کرد در مجادله أحسن ونیکو بدرخشی یعنی جنگ نکنی وخشمگین نشوی با منطق وتامل وتحمل.

خلاصه مقصد این نوشته این است که  بهترین درک را از اسلام را کسان دارند که با داشتن مفتیان محدود دینی در صلح وصفا وآرامش وتعامل با دیگران زندگی میکنند و در رفتار وکردار شان اسلام را دین صلح وصفاء  ومحبت وبرادری وروا داری معرفی میکنند،  بد ترین درک اسلام را  کسانی دارند که هر شاگرد وطالب وعربی خوان مبلغ است وفتوی میدهد و بخاطر تطبیق احکام دین مطابق درک وفهم خود شان زور میگویند وبا عث جنگ وخشونت ونا امنی وویرانی شهر ها ومهاجرت انسانها میگردند، ملک شان ویران وفضای زندگی شان به خشم وغضب آلوده است وبخاطر داشتن یک لقمه محتاج غیر مسلمانان اند. اسلام دین دوستی، ارتباطات اجتماعی، احترام، اعتماد و درک متقابل است وبر همه عقاید وفر هنگ ها احترام میگذارد . اگر داشتن یک عقیده حتمی میبود خداوند متعال اراده می کرد، همه مردم را از نظر دین و ظاهر یکسان می آفرید. در حالیکه فرمود «ای مردم، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و در ملت ها و قبیله های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.