آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

دیـگـــــــر است

دانی که پیشم عشق تو را نام دیگر است
دریا که نیستی، تو را فرجام دیگر است

چو جویبار نحیف و سست بنیاد
هر جا که رَوِی، راه تو را کام دیگر است

گلواژه های عشق مرا آب نیست برو
گفتم! که تو را راه و سر انجام دیگر است

آزادگی را سر میکشد مرغ هوس باز
فریاد تو و رنگ تو را پام دیگر است

فریاد میکشم به بلندای کوه خود
این جام های تلخ تو را خام دیگر است