آرشیف

2015-1-22

احمد ولی رسولی

دیـمـوکــــراســـــی چیست ؟

 
 
دیموکراسی یک  کلمه یونانی  است ودانشمندان به صورت گوناگون آنرا تعریف کرده اند، که مشهورترین آن حکومت مردم برمردم است، درقاموس سیاسی دیموکراسی روش خاص برای حکومتداری وزنده گی  اجتماعی است، که برانتخابات آزادحکومت اکثریت وجود اپوزیسیون و آزادی بیان استواربوده ودرمقابل نظام های استبدادی ودیکتاتوری قرار میگیرد ، مفهوم سیاسی اصطلاح دیموکراسی درغرب زمانی رایج گردید که اروپاییان درقرون وسطی  ازاسلام الهام گرفتند وچون دین مقدس اسلام  درمشرق زمین واروپای جنوبی مدت زیاد حاکم بود وعدالت ، حفظ کرامت انسانی  ومساوات میان افراد بشررا به ارمغان آورده بود، درمقابل اروپا در آن زمان زیریوغ خرافات کلیساو استبداد شاهان قرارداشت بنابرآن مردم برخاستند ونظام استبدادی و مطلقه رابه مشروطه تغیردادند  ونفوذ کلیسا را محدود کردند همین جریان به نام دیموکراسی یاد گردید وبعداز آن غرب راه ترقی را پیش گرفت،   ما مسلمانان قبل ازغربی ها وبیشترازانان به اصول دیموکراسی  تاجایکه با اساسات دین ما درتعارض نباشد باورداریم اصل شورا دردین اسلام مظهر حاکمیت مردم است، تساوی حقوق افراد وعدم برتری عرب برعجم، سفید بر سیاه و انتخابی بودن خلفا وبیان حق دربرابر زمامدار و همه نشانه های آزادی ومساوات درجامعه اسلامی است که ا اصول دیموکراسی نیز خوانده شده است.ولی متاسفانه که ما مسلمانان به گفته دانشمند بزرگ( علی شریعتی )همیشه یک مشکل داریم اینکه :اسلامی شعار میدهیم ولی غیر اسلامی عمل میکنیم . اگر کمی توجه کنیم، این به همه گان روشن است که در هیچ جای از احادیث و قرآن مجید ذکر نشده که برادر مومن ومسلمان خودرا به قتل برسانیم ،دروغ بگوییم ،وعده خلافی کنیم ،از خون دیگرا ن خودراتغذ یه کنیم ،ودست به ویرانی وطن خود بزنیم ، ما بهترین ارزش ها وقوانین اسلامی داریم که متاسفانه در تطبیق آن جنبه های عملی نداریم ،اگر این قوانین شرعی به صورت درست در جمعه تطبیق بشه یقینا که کمتر به مشکل روبرو خواهیم شد .بسیاری از ارزش ها ی دیموکراسی امروزی با احکام دین مقدس اسلام مطابقت دارد ، اسلا نیز به جنبه های تاکید میکند که امروزه بنام دیموکراسی مشهور است  .ما در زنده گی مان بسیاری چیزهای داریم که به ا رزش آن پی نمی بریم به گفته یکی از دانشمندان : قدر چیزهای را که داریم نمیدانیم ولی پیوسته در فکر چیزهای هستیم که نداریم .
 
احمد ولی رسولی متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان علاوالدین غوری
فعلا مقیم کابل