آرشیف

2014-12-12

عبدالحمید شریفی

دیـــورنـــد دگـــر

بسم تعالی

بـــــاز هـــم تـــوطــئــه طـــرح دیــــورنــد دگر
(گوشته) این بار شده است صحنه میوند دگـر

وطـــنــــم زخــم دگــر بـــاز بـــه پـیـکـر دارد 
بـــاز دروازه ی پـیـــدا شــد و تـرفــنــد دگــر

نــیـمی از خانـه همسایه که میراث من است
لیــک او خــانـه مـن خـواهـد و در بـنـد دگر

(آی اس آی) که نیاموخت ز (انگیس ) و ز (روس)
خـــواهــد او عـبـرت تــاریـــخ شـود و پـنــد دگـر

بـــازی بــا آتــش و خــون است خطر ناک هشـدار!
مــن نـگـویــم ، بشنو ایــن ز خـرد مـنــد دگـــر

گر ( مــلالــی) نـبــود خــاک مـرا هـســت هـزار
( اکبـر ) و ( قـاســم ) جـانبـاخته و فـرزـند دگر

ســر بـداران وطــــن قــافـلـه در قــافــلــه رفـت
بــاز هــم جملــه کــفــن پــوش بــود چـنـــد دگــر

یـک وجـب خاک به خون خـفـتـه بـدنـیا نـدهـم
بـــه جــز از عـشــق وطـن نیست چو پیوند دگـر

وطنم گر چه " شریفی" ز غمت خون گرید
بـاز خواهـد، بـه لبت شادی و لبخنـد دگــر

20/2/1392

عبدالحمید "شریفی"

نیمروز
 

1- گوشته : ولسوالی مرزی بین افغانستان و پاکستان که در آن آن درگیری واقع گردید.
2- اکبر : وزیر محمد اکبر خان .
3- قاسم : سرباز که در جنگ با پاکستان شهید شد.