آرشیف

2015-8-20

نثار احمد کوهین

دیـــن مـــــن:

اگر قتل وقتال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر
اگر جنگ وجدال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

اگر دین دشمنی دارد، به این اطفال سرگردان؟
اگر این قیل وقال  دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

اگر این تحفه ی دین است که من این جا همی بینم
اگر این وضع حال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

من آن دین ام که ناجی است، برای ملت مظلوم
اگر جانی خصال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

بنای پنج در دینم، همه عشق است وبیداریست
اگر خواب وخیال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

پیام دین من صلح است، اگر تو بامن هم دینی
اگر حذف، مجال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

به دین من همه رحم است، کتاب دین من روشن
اگر این فیل وفال دین است؟ مراکافر بخوان دیگر

من آن دین را نمی خواهم ، که حامی اش گدا باشد!
اگر تخریب مال دین است؟ مرا کافر بخوان دیگر

سگالش کن دمی برخود، که کوهین را سخن دانی
اگر گودال وچال دین است؟ مراکافر بخوان دیگر.

کوهین
19/5/1394 فیض آباد _ بدخشان.