آرشیف

2016-7-6

ف. بری

دیـــن انـســـــــــان

فرستا ای خدایا دیــــن انسان
که باورها دراوباشند بیکسان

نه جنگ کفرواسلام ونه باور
به قتل دیگر اندیش و نه کافر

نه برظلمت روند این خلق حیران
نبینند جز وفا و مهرو احسان

ستیز ودشمنی و کینه و جنگ
نباشد جز ایمان و نه فرهنگ

بــــرای تطمیـــــع نفس اماره
نباشد حیلهء دین راه و چاره

برند اموال مردم را به غارت
کنند توجیــه جنایت، بر دیانت

بخاک وخون کشند نسل جوانرا
حراج دارند نامــوس زنان را

شریروقاتل و دزد جمله یکجا
شدند با نام دین زفت و توانا

خداوندا تویـــی اگاه و کامـل
بکن نابود همه این وهم وباطل

بیاور دین کزو یابد رهایی
بشر زین ظلمت و وهم وتباهی

نه چشم مادری گریان باشد
نه آه و زجــه و حرمان باشد

نه اطفال یتیم و فقروغربت
نه قتل وغارت ونی هتک حرمت

بری دارد زدرگاهت تمنا
بکن نابــــود جنس شر ز دنیا