آرشیف

2014-12-28

حسن شاه فروغ

دیــــــــــــــــــــــارِ نومیدی

من آن غریبِ مهاجرزِمُلکِ افغانم
زِبدوِ حادثه ها مُرغِ خانه ویرانم

زِاتفاق وحوادث به غُربت آمده ام
زاِفتراقِ وطن زردو زارو نالانم

بهارِزندگیرا خشکسالی ها بِفسُرد
به تیرماه نِگر زیرِ برف وبارانم

خزان وار مرا زردِ زَعفران بینی
اسیرِ کُنجِ قفس گوشه هایِ زندانم

اگرچه پنجه نرم میکنم بجبرِزمان
زنیش خندِ حریفان بسی گریزانم

نه هم هراسِ مرا ازرقیب میباشد
نَترسِ ازخودو بیگانه و نه یارانم

زِدستِ زاغ وزغن سالها همینالم
چو بلبلِ وطنِ خود بشورو افغانم

فروغِ کشورم و در دیارِ نومیدی
فروغ بخشِ دلِ هریکی عزیزانم

28/12/2013
باتقدیم احترام فروغ از لندن