آرشیف

2014-12-29

عباس مشتاق عارفی

دیــــــــــــــدارِ عشق

 

 

بنام خدا (ج)

بیاکه دیدنت دیداری عشق است
نگاهت معنی بیداری عشق است
تو دردلهای عاشق خانه داری
سلوکت معنی اسراری عشق است
به جزتو عشق دیگرمعنی ندارد
توراخواستن همان اقراری عشق است
ببار باران در این دلهای عاشق
که خُرم کردن دل کاری عشق است
بوّد مشتاق دیداری تو " مشتاق "
تورادیدن همان دیداری عشق است

 

زمستان 1389 کابل