آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

دیـــــدار ِ روي مـــــردِ سخندانم آرزوست

 خندیدنِ دودیدۀ گریانم آرزوســــــت
بردردِخویش چاره ودرمانم آرزوست
 

برخاینان وچوکي پرستانِ کشورم
قُفل وکلید وولچک وزندانم آرزوست

درراهی پاکسازي میهن زدشمنان
مردانِ سرسپُردۀافغانم آرزوست

برکشورِکه جنگ وجدال است روزوشب
خورشیدِصلح وبختِ درخشانم آرزوست

بر(مهدي) سخنورِعصروزمانِ خویش
لُطفِ دیگرزدرگهۀ جانانم آرزوســت

ازسایتِ بیست وچهارِپُرآوازۀجهان
امشب( ثناي) مُرغِ غزلخوانم آرزوست

بارِدیگرزدامنِ آن دره هاي سبــز
نورِ(فروغِ) لعلِ بدخشانم آرزوست

برخواهرِکه( صالحه جان) است نامِ او
شعرِبلندوحُسنِ پرییانم آرزوست

خواهم براي شعرِ(نذیرم ظفر)مُدام
طبعِ روانِ شاعرِدورانم آرزوست

وصفِ( قیومِ )خویش چه گویم درانجمن
دُرِمیانِ بحرِ خروشانم آرزوســــــت

همچون( ودود) و(مشفق) و(همسنگر)و(رسا)
گلدسته هاي پُرگلِ خندانم آرزوست

درچاي صبحِ( زهره) و(شهلاي) نازنین
بادامِ بلخ وتوتکِ خنجانم آرزوست

بر(زرغون) و(شریف) و(حبیب زي) هزاربار
عطرِگل وبهاروگلستانم آرزوســــــت

گویم سلامِ خویش به (برهان الدین سعید)
بربختِ اوشگوفۀ دورانم آرزوســـــت

بر(عالمي) که است بخارا تبارِمـــن
باغِ بلند وآبِ زرفشانم آرزوست*

برحالِ زار وابترِ( فرخاري) مریـض
دستِ دُعا زدامنِ یارانم آرزوست

(خُشنو)دبادقسمتِ پُربارت ای( کریـم)
برتوگلاب وسوسن وریحانم آرزوست

آسمان خراشِ کیف نمیخواهد این دلم
گشت وگذارِ قرغه وپغمانم آرزوسـت

یارب مرا رسان توبه فضلِ خودات به(فضـل)
دیدارِروي مردِ سخندانم آرزوســـــــــــــــت

بردوستانِ کرده مرایاد درچمــــــــــن
صدبارلُطفِ خالقِ یزدانم آرزوســـت

بر(جوهرِ)که بی کس وکوی است درجهان
صحراودشت وکوه وبیابانم آرزوســـــــــت

محمد نعیم (جوهر)
10.10.2012
آلمان

.نوت:* باغِ بلند محل زیباي است درشهرِ سمرقند