آرشیف

2015-2-3

عبدال احمد

دیـــــدار از منا ر قطب دهلی

نداریم ما جز ازتاریخ نامی
همین است افتخارهریک بخامی

نباشد کس چونیکان کهن زاد
پدید ارد سحرگاهی زشامی

 

از میدان هوای بین المللی دهلی بسوی منطقه که هوتل های افغانی وجود دارد در حرکت بودیم ازکناری پرافتخار ترین اثارکه سلاطیین غور ساخته اند میگذ شتم که واقعا به ادم احساس ا فتخارمیبخشسد مناری سربفلک کشیده که بسیار از فا صله دور نگاه چشم را بخود معطوف میدارد. مناری که در تمام جهان نام کشیده است.و از کشورهای اروپا ی و ا مریکای به دیدن ان میا یند واقعا جای افتخار است د از فردای ان مصمم شدم که از ا ثار نیا کان خود دیدن کنم که خوشبختانه به ان موفق شدم.

 

دیدار از منا ر قطب دهلی

 

دیدار از منا ر قطب دهلی

 

دیدار از منا ر قطب دهلی

 

دیدار از منا ر قطب دهلی

 

دیدار از منا ر قطب دهلی