آرشیف

2014-12-30

جان محمد اسیری

دیــــدار بــــا عـزیـــز جــــان

بـــه یــــک دیدار دل ودیــــــــــنـم گرفـــــتی
زرخـــسایت مشـــــعل آییـــــنم گــرفــــــــتی
 
غــــــــریــــب وبی کـــــس وبی آشــنا یــــم
صــــــــــفای جان شــــیرنـــم گـــرفـــــــــتی
 
شــــــدم توحین و تحقیر زمــردمان باخــــرد
دیــــــــــوان عـــــلــم نویــــــــنم گرفـــــــــتی
 
کــــــه داشــــتی  شان وشــوکـــــت جــــلایش
بــــسا بــــــس نــــاز تمکــــــینم  گــرفـــــــتی
 
بــــی توغـــــــور وسور تــــلخی تــلخ اســــت
زسـلطــــان زاده ام   ســــلــطــنـــتم گرفـــــتی
 
 

بسوی هم نوای

 
 
ای جـــــــوانان سوک واری وخــواب زمسـتانی تا کــــــی
کـــــجا شــد شان و شـــوکــــت و ســـلطــنــتی پــدران ما
 
کـــجا شــــــــــد تاریـــخ و فرهــنگ پـــــــربــاری آنـــــها
بیاید جامی سلطان بپوشیم روان بسوی هندوستان بکوشیم
 
بـــــپردازیــم به جـــــــــهان و جــــــــــــهان گوشــــــــای  
دوباره تاریـــــــخ پــــــدران خویــــــش را زنــده سازیـــم
 
نپردازیم با نشنالیزمی خویش دری زبان اصــــلی این دیاریم
نـــگوییم زبایند وفروزکوه وترکــــــستان وغـــرچــــــستانیم
 
دوباره شهامت علاوالدین برای جهانیان ثابت  بـــــــــــــــــسازیم
علاوالدین دیگرزمادر وجود نیاید دیگردرجهان نلی اسپی او نیاید