آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

دیده خون بار

زهم صحبت شدم من دیده خون بار
کـــه بـــــر رویـم زنــد بـا پنجه خار
 
بدوزد رخت غم اندربــــــــری من
بـه خـنـجـر پـــاره سازد جیگرمن
 
خفــه درسینه سازد راز مــــارا
فشرد اند رگلو آواز مــــــــــارا
 
که حــــــرف زشت اورا من شنیدم
چـه گـویـم اوچـی گفت وچی شنیدم
 
کجائی (فـضل) استــــــــاد زمانه
نصیب من شده غمهای (یگانه)
 
فتادم درمیــــــــا ن چــــــاه امشب
(چــوماه نخشب اندرچاه نخشب)
 
چرا؟ تیشه زنند بــــــربیخ وبنیـــاد
چرا؟هستند به حرف زشت دلشاد
 
چرا؟ کردند بــــر(عــارف) ستمها
که تنها میکشد این بـــــا ر غمها
 
چرا؟کردند (یگانه) را فــراموش
که دارد بامحبت بــــــاز آغوش
 
به آن آوازگـــــرم و مهربـــــانی
بدادم جـــــــان ودل گـرمیستانی
 
تــــومـــرحم می نهی زخم د ل مـا
تـــوروشن میکنی این محفل ما
 
علـم غم را دهد یکبا ره بـــر باد
که دارد چـــون یگانه یارواستاد
 
 
21/2/1391