آرشیف

2016-3-29

نظیر ظفر

دیدم ندیده بودم

چـــون ع و غ تبهــــــکار دیدم ندیده بودم
نکـــتایی دار و اشــــــرار دیدم ندیده بودم

با وعــــده های شـــیرین آرا گرفته رنگین
مــــردم فریــــــب و غدار دیدم ندیده بودم

رشـــوت گرفتن آسان در دفتر و به دیوان
ما مـــور مـــــــــردم آزار دیدم ندیده بودم

از اختــطاف و کشتن از قتل کودک و زن
در جـــــــــاده و به بازار دیدم ندیده بودم

با طالـــــــــــــبان برادر حکام خصم پرور
نا مــــــردی را به کردار دیدم ندیده بودم

ملـــــــــت بخون طپیده جانها بلب رسیده
جمع غریـــــــب و بیکار دیدم ندیده بودم

یکدســــــــــته بیسوادان اوباشهای نادان
مانند شــــــــــان به ادوار دیدم ندیده بوم
 
 نوشته نذیر ظفر