آرشیف

2022-2-13

رفعت حسینی

دیدار آسمان

 

شب گذشته

بدیدارآسمان

سفرکردم

ستارهء پیری

ازقدیم

مونس من هست

دیشب پس ازدوسه گیلاس

چنین می گفت:

[ دچار فراموشی گشته ای رفعت

زسنگ یادی کن

ز قُله ها و منزلت ِ استواری آنان

وزینکه در صباحتِ تسلیم ناپذیری شان

چه سربلندی هاست.]

.

فبروری ۲۰۲۲

ترسایی

جرمنی

 

……

..

.